Press

2015-05-15

Förslag till styrelsesammansättning inför extra bolagsstämma 2015-05-22

Aktieägarna i REHACT AB (publ), org. nr 556678-6645, (”Bolaget”) är sedan tidigare kallade till extra bolagsstämma fredagen den 22 maj 2015 klockan 10.30 i företagets lokaler på Norrtullsgatan 6 i Stockholm. Kallelsen kompletteras nu med nedanstående två alternativa förslag till styrelsesammansättning.

Punkt 7 – Alternativ 1 till styrelsesammansättning

Förslag till beslut under punkt 7, fastställande av styrelseledamöter och val av styrelseledamöter 

Aktieägaren Svante Norrestad Bengtsson föreslår att bolagsstämman beslutar om följande:

1)      Att antalet styrelseledamöter fastställs till fem (5) st ordinarie utan suppleanter

2)      Jerzy Hawranek entledigas från sin position som ledamot i styrelsen.
Som ordinarie ledamöter av styrelsen kvarstår Nicole Norrestad, Ola Alterå, Erik Branting, Johan Gorecki samt Svante Norrestad Bengtsson.

Förslaget motiveras av förslagsställaren av att det endast är drygt tre veckor mellan extrastämman den 22 maj och ordinarie årsstämma den 17 juni. Att så kort innan årsredovisningen för 2014 är färdigställd och framlagd för aktieägarna göra omfattande förändringar av styrelsens sammansättning anser förslagsställaren inte vara lämpligt. Förslagsställaren avser istället att i samband med kallelse till ordinarie årsstämma presentera förslag på ny styrelsesammansättning som ordinarie årsstämma den 17 juni kan ta ställning till i samband med frågan om ansvarsfrihet för nuvarande styrelseledamöter. Kallelse till ordinarie årsstämma den 17 juni kommer att publiceras på bolagets hemsida innan extra bolagsstämma den 22 maj.

Punkt 7 – Alternativ 2 till styrelsesammansättning

Förslag till beslut under punkt 7, fastställande av styrelseledamöter och val av styrelseledamöter 

Aktieägaren Jerzy Hawranek föreslår att bolagsstämman beslutar om följande:

1)      Att antalet styrelseledamöter fastställs till sex (6) st ordinarie utan suppleanter

2)      Svante Norrestad Bengtsson, Nicole Norrestad, Ola Alterå, Erik Branting samt Johan Gorecki entledigas från sina positioner i styrelsen. Jerzy Hawranek kvarstår som ledamot.

3)      Till nya ordinarie ledamöter av styrelsen väljs Samira Lundqvist, Anders Wredfors, Björn Lindroth, AnnChristin Landenmark och Raymond Holmström. De föreslagna kandidaterna presenteras nedan.

Presentation av styrelsekandidater aktuella för nyval

Samira Lundqvist (född -82)

Samira Lundqvist har en fil.kand i personal och ledarskap. Hon har arbetet länge med personalfrågor och har mångårig erfarenhet som verksamhets- och personalchef. Samira har senaste åren arbetet mycket med och har gedigen kunskap inom arbetsmiljölagstiftningen, sekretesslagstiftningen samt arbetsrättslagstiftningen. Hon har även god erfarenhet och kunskap inom förhandlingsarbete. Dessutom har hon de senaste åren arbetet med verksamhets- och affärsutveckling. Hon har bidragit till utveckling och expansion av två olika verksamheter och organisationer så att de satts på kartan inom respektive bransch. Samira har arbetet både inom den fackliga världen och kommer närmast från en arbetsgivarorganisation. Hon arbetar idag som förhandlare och affärsutvecklare på Arbetsgivarförbundet Pacta som organiserar kommunala bolag och kommunnära verksamheter i Sverige. Hon har dessutom en stor inblick inom bland annat energibranschen och bostadsbolagsbranschen i Sverige.

Anders Wredfors (född -72)

Anders Wredfors är ekonom med närmare 15 års erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen med inriktning mot finansiering. De senaste sju åren har han arbetat med kvalificerad tjänsteförsäljning inom försäkringsbranschen med Norden som geografisk marknad. Anders har en fil kand i företagsekonomi från Stockholms Universitet och en fil kand i affärsjuridik från Mälardalens Högskola. Anders tillträder inom kort tjänsten som ekonomichef på ett mellanstort byggföretag specialiserade på anläggningsarbeten.

Raymond Holmström (född -67)

Raymond Holmström är personalvetare, ledare, arbetsrättsexpert och förhandlare. Raymond har en fil kand. i samhällsvetenskap med huvudämnet pedagogik från Stockholms universitet samt en magisterexamen i arbetsrätt från Umeå universitet, Han arbetar idag som konsult efter många år som chef och ledare bl a som VD, operativ chef, personalchef och administrativ chef. Raymond har även en lång och gedigen erfarenhet av fackligt arbete. För närvarande har Raymond uppdrag som produktionschef, förhandlingschef, personalchef, arbetsrättsexpert, fastighetskoordinator, styrelseledamot och rådgivare. Raymond har även internationella uppdrag som chefsförhandlare.

Björn Lindroth (född -69)

Björn Lindroth är verksam som jurist sedan 20 år tillbaka och arbetar för närvarande med affärsjuridik på Crusner Advokatbyrå. Tidigare har han länge arbetat som bolagsjurist inom finans- och försäkringsbranschen. Björn har stor vana av att stödja och hjälpa styrelser och företagsledare i mindre och medelstora företag, så väl i löpande arbete som processer. Han har på flera bolag varit hållbarhetsansvarig och bolagens kontaktperson med tillsynsmyndigheter, såsom Finansinspektionen och Datainspektionen. Björn är van att arbeta i starkt försäljningsorienterade organisationer och har lätt att sätta sig in i bolagens affärsförutsättningar och förhållanden. Björn är starkt lösningsorienterad och pragmatisk men är samtidigt mycket tydlig med inom vilka ramar som organisationen måste hålla sig. Björn är van att arbeta i en internationell miljö och har under flera år haft engelska som affärsspråk. Han är också engagerad i föreningslivet och är bland annat styrelseledamot och sekreterare i en av Sveriges största samfällighetsföreningar med 1 500 medlemmar med mångmiljonomsättning.

AnnChristin Landenmark, (född -63)

AnnChristin har de senaste 15 åren arbetat som fristående konsult inom personal och ledarskap och arbetar i dag som personalchef och affärsstöd åt en av Sveriges största arbetsgivare inom logistikbranschen. Hon har närmare 30 års erfarenhet av kvalificerat personalarbete i olika positioner och branscher – alltifrån det oljiga verkstadsgolvet till designade kontoret på 9.e våningen vid Waterloo Bridge i London. AnnChristins specialitet har blivit omstrukturering och nedläggning av verksamheter vilket innefattar allt ifrån organisationsdesign, fackliga förhandlingar, outsourcing och avveckling av personal. Men hon har även varit Involverad i Due Diligence processer vid företagsförvärv och drivit integrationsarbete av förvärvade bolag. AnnChristin har även erfarenhet av Compensation & Benefit då hon bland annat implementerat ett lönerevisionsverktyg för de högsta cheferna i en internationell energikoncern. Hon var även ansvarig för Comp & Benfrågor i ett internationellt medicinteknikföretag med hanteringen av företagets bonus och belöningsprogram samt utveckling av Long Term Incentives. Hon arbetade med analyser och jämförande studier av kompensationstrender lokalt och globalt och assisterade vid utveckling av riktlinjer och processer för kompensation på ledningsnivå. AnnChristin har även bred erfarenhet av HR arbete inom riskkapitalbranschen, medicinteknik, motorutveckling, upphandling, taxidistribution och flygbranschen. AnnChristin har studerat Handelsrätt, Arbetsmarknadskunskap med Personaladministration, Fortsättningskurs Arbetsmarknadskunskap med Personaladministration, Påbyggnadskurs i Arbetsmarknadskunskap med Personaladministration, Arbetslivets Juridik, EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt, Praktisk Retorik samt Skrivande i yrkeslivet – vid Stockholms Universitet. 

Stockholm 2015-05-15

Enligt uppdrag

Svante Norrestad Bengtsson, VD

Dela inlägg