Press

2017-04-10

Förslag till styrelse i AB Fastator

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, är sedan tidigare kallade till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm. Den tidigare utskickade kallelsen kompletteras nu med följande förslag till beslut. Besluten stöds av aktieägare som representerar ca 60 procent av rösterna. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer (p.10)

Föreslås att stämman beslutar om att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ett registrerat revisionsbolag ska utses. 

Val av styrelseledamöter (p. 12)

Föreslås att stämman omväljer styrelseledamöterna Björn Rosengren, Carl Bildt, Anders Mossberg samt Mats Lundberg intill tiden för nästa årsstämma.

Föreslås att stämman beslutar om nyval av Jacqueline Winberg intill tiden för nästa årsstämma.

Presentation av Jacqueline Winberg, föreslagen som ny ledamot av styrelsen

Jacqueline har en bakgrund från bank och är sedan 2003 ledamot av Avanza Bank AB. Hon är även VD i executive search-firman Stanton Chase International AB som hon grundade 2006. Jacqueline har utöver sin bakgrund från bank mer än 20 års erfarenhet från chefsrekrytering och rådgivning i organisationsfrågor, främst rörande kompensationsfrågor, företagsstyrning och kompetensförsörjning.

Jacqueline har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag:

Ledamot i Avanza Bank AB sedan 2003.

Stockholm i april 2017

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Styrelsen
 

För mer information, vänligen kontakta: 

Joachim Kuylenstierna, tf VD 
joachim.kuylenstierna@fastator.se 
070 – 515 51 51  

Svante Bengtsson, CFO 
svante.bengtsson@fastator.se 
0709 – 566 756 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 14.15.


OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg