Press

2017-12-08

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 400 mkr i övertecknad emission

Som ett första steg i Offentliga Hus i Norden AB (publ):s (”Offentliga Hus”) ambitioner att växa fastighetsvärdet från dagens 2,3 miljarder kronor till ca 6-7 miljarder kronor så har Offentliga Hus framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 400 mkr (rambelopp om 700 mkr)  med en löptid om 3,5 år. Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare och med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog över 70 investerare i den övertecknade emissionen.

Emissionslikviden avses användas till fastighetsförvärv samt generella verksamhetsändamål.

–        Det här är ett viktigt första steg mot målet att börsnotera Offentliga Hus inom de närmaste två åren. På en allt mer föränderlig marknad är god kassa av största vikt, och i Fastator ser vi kassaflödesstabila bolag som vinnare den närmsta tiden. Vi ser många affärer den kommande tiden och därför är det glädjande att Offentliga Hus genomfört en obligation som stärker kassan med 400 miljoner. Det ska bli spännande att följa bolagets fortsatta tillväxt, som också kommer aktieägarna i Fastator till gagn, säger Joachim Kuylenstierna, tf VD för Fastator.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 700 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2021. Offentliga Hus avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar efter emissionsdatumet.

Pareto Securities och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen. Vinge har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09 

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl. 14.05.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Om Offentliga Hus i Norden AB
Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus har ett totalt fastighetsbestånd om 90 fastigheter på 37 olika platser i Sverige. Hyresgästerna består till cirka 90% av statligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt (exkl. portföljen med studentlägenheter). Fastighetsvärdet uppgår till 2,3 miljarder kronor. Offentliga Hus grundades 2011 och ägs av Aktiebolaget Fastator (publ) (50%) och Cofigelux Sarl (50%).

 
Dela inlägg