Press

2017-06-22

Fastators intressebolag Offentliga Hus utvärderar emission av företagsobligationer

Offentliga Hus i Norden Holding AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 14 juni 2017 att ägarna till Offentliga Hus förbereder bolaget för en framtida börsnotering.

Som ett led i Offentliga Hus tillväxtambitioner att växa balansomslutningen från dagens 2,2 miljarder kronor till ca 6-7 miljarder kronor så utvärderar Offentliga Hus en emission av icke-säkerställda företagsobligationer under 2017.

       Vi räknar f.n. på ett 10-tal intressanta förvärv vilka sammanlagt skulle öka Offentliga Hus bestånd med drygt 1 mdr och samtidigt stärka kassaflödet markant säger VD, Lars Holm.

Offentliga Hus har anlitat Swedbank AB (publ) som finansiell rådgivare. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+
46 (0) 708 97 44 09 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22  juni 2017 kl. 15.30.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

OM OFFENTLIGA HUS

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus har ett totalt fastighetsbestånd om 82 fastigheter på 36 olika platser i Sverige. Hyresgästerna består till 96 % av statligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt. Fastighetsvärdet uppgår till 2,2 miljarder kronor med en uthyrningsbar area om 165 000 kvm. Offentliga hus grundades 2011 och ägs av Aktiebolaget Fastator (50%) och Cofigelux Sarl (50%).

Dela inlägg