Press

2016-05-25

Fastators delårsrapport för Q1 2016 är nu publicerad

Finansiellt är det ett starkt kvartal som bolaget lägger bakom sig: resultatet för perioden uppgår till 35,0 MSEK (33,9 MSEK) och avkastningen på eget kapital har växt från 7,6 procent till 19,6 procent jämfört med motsvarande period förra året. Därtill stärktes Fastators substansvärde avsevärt och uppgår till 472,5 MSEK (339,6 MSEK).

Det starka finansiella resultatet är ett gott tecken på att vår affärsmodell fungerar. När bolaget nu går in i kvartal två är det med ett attraktivt erbjudande att presentera för investerare och kapitalmarknad. Fastators befintliga innehav redovisar en stark värdetillväxt, och under kommande månader kommer fokus att ligga på fortsatt utvärdering av intressanta förvärvsmöjligheter med god avkastningspotential. Den starka efterfrågan på Fastators tjänster innebär att bolaget nu fokuserar ytterligare på kapitalanskaffning:

”Vi har en affär som vi tror starkt på och ser att efterfrågan på våra tjänster ökar bland entreprenörer och fastighetsägare runtom i Sverige. Framöver kommer vi att jobba än mer intensivt för att stärka vår kapitalbas”, säger Daniel Hummel, VD på Fastator.

Fastators rapport för första kvartalet 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se och publiceras på svenska och engelska.

Kvartalet januari – mars

Periodens resultat                                                  35,0 MSEK (33,9)
Resultat per aktie efter utspädning                        2,49 kr (2,71)
Avkastning på eget kapital                                     19,6% (7,6)
Substansvärde                                                       472,5 MSEK (339,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning              33,57 kr (28,30)

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD 
daniel.hummel@fastator.se
070 – 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO 
erika.kveldstad@fastator.se
070 – 339 99 99

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ) , tel. + 46  8 463 80 00.  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2016 kl. 07.00.

Dela inlägg