Press

2016-10-03

Fastator växer genom förvärv av fastighetsbolag i Ängelholmsregionen

Fastator har idag tecknat avtal om att indirekt förvärva 50% av Portvakten Industrifastigheter AB till en köpeskilling om 13,4 mkr. Bolaget äger sex större industrifastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 26 000 kvadratmeter i Ängelholm. Resterande aktier kontrolleras av Per-Axel Bengtsson, som förblir VD och delägare i Portvakten Industrifastigheter.

Förvärvet går i linje med Fastators strategi att ingå partnerskap med starka entreprenörer på lokala marknader. Genom förvärvet tillförs Portvakten Industrifastigheter en stark finansiell och strategisk partner som tillsammans med den ursprungliga entreprenören kommer att utveckla verksamheten.

Fastators nyförvärvade förvaltningsbolag, Nordic PM, kommer att överta den ekonomiska och tekniska förvaltningen i bolaget.

Beståndets uthyrningsgrad är 91% och innebär för Portvakten Industrifastigheter både ett löpande kassaflöde från befintliga hyresgäster och en plattform för att kunna ta del av de tillväxtmöjligheter som finns i regionen.

Förvärvet finansieras genom likvida medel samt emission av en preferensaktie om 34 mkr vilken tecknas av Fastator till en årlig utdelning om 10,5%. Tillträde beräknas ske den 1 november 2016, förutsatt att villkoren för förvärvet uppfylls.

Fastators VD Daniel Hummel kommenterar affären:

”Portvakten är en stark aktör i Öresundsregionen, en del av Sverige där vi just nu ser kraftig tillväxt både när det gäller befolkning, företagsetableringar och investeringar. Genom förvärvet ger vi Fastators aktieägare möjlighet att ta del av både värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden i en expansiv region samt den tillväxtpotential som finns i bolaget.”

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+
46 (0)70 661 24 29 

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+
46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober kl 14.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 


Dela inlägg