Press

2016-07-15

Fastator växer genom förvärv av bolag inom student- och temporärboende i sydvästra Sverige

Fastator har idag förvärvat 50% av aktierna i en portfölj bestående av 725 studentlägenheter om totalt 24.654 kvm i Blekinge, Småland, Skåne och Västra Götaland.

Genom förvärvet tar Fastator steget in i ytterligare ett viktigt tillväxtområde inom fastighetssektorn och lägger grunden för fortsatt expansion inom temporärboenden. Det är ett strategiskt betydelsefullt förvärv som bidrar till att stärka Fastators innehavsportfölj och skapar position inom ett framtidsområde med stora möjligheter.  

Fastators VD Daniel Hummel kommenterar dagens affär:

”Temporärboenden utgör en väldigt intressant nisch på den svenska bostadsmarknaden. Vi kan konstatera att dagens utbud långt ifrån tillgodoser den befintliga efterfrågan eller den tillväxt som spås framöver. Den stora efterfrågan gäller alla typer av temporärbostäder, men kanske främst studentbostäder och boenden för nyanlända. Denna portfölj utgör en bra plattform för att skapa ett bolag som erbjuder temporärbostäder över hela landet och inom samtliga sektorer”.

Köpeskillingen för 100% av bolaget uppgår till cirka 108 MSEK. Köpet av samtliga aktier sker via ett av Fastator till 50% ägt intressebolag, samägt med engelska partners. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016, kl. 14.10.


OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg