Press

2021-05-27

Fastator undersöker möjligheten att emittera ytterligare obligationer

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har givit i uppdrag åt Nordea, Pareto och Swedbank att i egenskap av ”joint bookrunners” undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer till ett pris om 101% av nominellt belopp, under sitt befintliga ramverk om 700 000 000 kronor med ISIN: SE0014855284. Bolaget har, som tidigare offentliggjorts, den 22 september 2020 emitterat 500 000 000 kronor under ramverket. Beroende av, bland annat, rådande marknadsförutsättningar kan en obligationsemission komma att genomföras.

För mer information, vänligen kontakta:

Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 70 733 80 00

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 07:45.

Dela inlägg