Fastator undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

2019-02-21

Fastator undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) avser undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2018/2021 (ISIN: SE001176212).

Fastator har mandaterat Pareto Securities och Swedbank som finansiella rådgivare vilka har getts i uppdrag att arrangera investerarmöten med potentiella obligationsinvesterare med start den 4 mars 2019. Gernandt & Danielsson och Glimstedt agerar som juridiska rådgivare. Villkorat av bland annat rådande marknadsförutsättningar kan en emission komma att följa.

Fastators befintliga obligationslån 2018/2021 har ett rambelopp om totalt 700 miljoner kronor och Bolaget emitterade den 26 oktober 2018 säkerställda företagsobligationer till ett totalt belopp om 350 miljoner kronor. Emissionslikviden från en potentiell emission avses användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive fastighetsförvärv och investeringar i intressebolag och fastighetsrelaterade tillgångar.

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+
46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september kl 15.20 CET.

Dela inlägg