Press

2016-08-25

Fastator stärker sin kapacitet inom fastighetsförvaltning genom förvärv av Nordic PM

Fastator har tecknat villkorat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Nordic PM, med verksamhet inom fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner.

Fastighetsförvaltning är en viktig tjänst i alla Fastators innehav. Genom förvärvet av Nordic PM säkerställer Fastator möjligheterna att kunna erbjuda en effektivt prissatt ekonomisk och teknisk förvaltningstjänst i hela Fastatorsfären. Förvärvet innebär dessutom att Fastator tar steget in i en växande tjänste- och servicemarknad inom fastighetssektorn och etablerar en plattform för vidare tillväxt inom detta område.

Joakim Orthén fortsätter som VD för Nordic PM och tar samtidigt plats i Fastators ledningsgrupp, där han kommer att driva synergierna mellan förvaltningstjänsterna och innehavsbolagen.

Fastators VD Daniel Hummel kommenterar dagens affär:

”De tjänster som Nordic PM erbjuder kommer att bidra till att öka konkurrenskraften för våra övriga innehavsbolag. Vi ser stora synergimöjligheter mellan Nordic PM och våra innehav inom Fastator. För Fastators aktieägare innebär förvärvet av bolaget dessutom en möjlighet att ta del av den starka tillväxten inom tjänster och service relaterat till fastighetssektorn. Fastighetsförvaltning är idag en fragmenterad marknad där stora effektivitetsvinster kan uppnås genom en ökad konsolidering mot större enheter.”

Nordic PM förvaltar idag 125 fastigheter från Luleå till Malmö med en sammanlagd yta om 1 100 000 kvm. Bolaget har en bred kundportfölj av ledande fastighetsbolag. Bland kunderna återfinns bland andra det av Fastator delägda Offentliga Hus i Norden.

Köpeskillingen för 100% av aktierna uppgår till 14 MSEK och erläggs kontant. En tilläggsköpeskilling om 6 MSEK kan komma att betalas ut tre år efter tillträdet beroende på Nordic PMs resultat under treårsperioden. Säljaren av aktierna i Nordic PM har utfäst sig att hembjuda aktierna till en utomstående part inför en försäljning. Överlåtelsen är därför villkorad av att den utomstående parten inte önskar förvärva aktierna på motsvarande villkor som Fastator. Om hembudet accepteras går överlåtelsen av aktierna till Fastator åter.

Tillträde sker under fjärde kvartalet, förutsatt att affären inte återgått. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+
46 (0)70 661 24 29 

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+
46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 17.15.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

Dela inlägg