Fastator ställer in räntebetalningar under utestående obligationslån av serie 2020/2025, 2020/2026 och 2021/2027

2024-03-14

Fastator ställer in räntebetalningar under utestående obligationslån av serie 2020/2025, 2020/2026 och 2021/2027

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) ska i enlighet med obligationsvillkoren (”Obligationsvillkoren”) för Bolagets utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån 2020/2026 med ISIN SE0014855284 och obligationslån 2021/2027 med ISIN SE0017159916 (gemensamt ”Obligationerna”) erlägga kvartalsvisa räntebetalningar till innehavare av Obligationerna. Enligt Obligationsvillkoren ska nästkommande räntebetalning för obligationslånen av serie 2020/2025 och 2020/2 026 ske den 22 mars 2024 och för obligationslånet av serie 2021/2027 ske den 25 mars 2024 (”Räntebetalningarna”). Fastator meddelar härmed att Bolaget, på grund försenade transaktioner och den rådande finansiella situationen i Bolaget, har beslutat att inte erlägga Räntebetalningarna som förfaller den 22 mars 2024 resp. den 25 mars 2024. Fastator avser vid en senare tidpunkt att offentliggöra när Räntebetalningarna kan komma att erläggas. 
 
I enlighet med ett pressmeddelande publicerat den 11 mars 2024 har en uppsägningsgrund inträffat under Obligationsvillkoren. Bolaget har inlett diskussioner med större innehavare av Obligationerna i syfte att ingå ett avtal med innehavarna om att inte vidta verkställighetsåtgärder (så kallat standstill-avtal) för att möjliggöra förhandlingar om en långsiktig finansiell lösning.

Dela inlägg