Press

2020-04-06

Fastator skjuter upp utdelning

Den senaste tiden har spridningen av coronaviruset skapat stor oro i världen. En del av denna oro handlar om den framtida konjunkturutvecklingen. Det är naturligtvis oundvikligt att Fastator på något sätt kommer känna av de problem som nu påverkar flertalet branscher. 

Fastator står dock på stabil grund med en stark balansräkning och kassa. Med samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus som största innehavsbolag, där hyresintäkterna direkt eller indirekt kommer från svenska staten, regioner och kommuner känner vi  dock ingen påverkan.

Fastator har en stark kassaposition och varken Fastator eller något av dess innehavsbolag har några obligationslån som förfaller under året.

Med anledning av de försämrade förutsättningarna på bank- och kapitalmarknaderna har Fastatorsinnehavsbolag Industrisamhället skjutit upp tillträdet av den affär som offentliggjordes i december. Tillträde sker när marknaden och banksystemet återgått i normalläge.

I samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019 offentliggjordes att styrelsen avsåg att föreslå för årsstämman den 6 maj att lämna utdelning om 3,00 kronor per aktie för 2019. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen, trots den i förhållande till resultatet modesta utdelningen, beslutat att istället föreslå att ingen utdelning lämnas under våren. Styrelsen ser också att det kan vara bra att behålla pengarna i bolaget som ”krigskassa” då goda affärer kan komma i tider som dessa. Det är dock styrelsens avsikt att, om situationen i världen förändras, kalla till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om en extra utdelning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april  2020 kl. 07.00 CET.

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg