Fastator säljer aktier för 955 miljoner kronor

2023-08-30

Fastator säljer aktier för 955 miljoner kronor

I samband med försäljning av direkt och indirekt ägda aktier i Företagsparken reglerar Fastator samtidigt ett borgensåtagande. Köpare är två befintliga aktieägare i Företagsparken. Fastator kommer efter affären äga 25 procent av Företagsparken som har en balansomslutning om 6,4 miljarder kronor. Köpeskillingen är 38 kronor per aktie, vilket är senaste emissionskurs justerat för utdelning.

– Denna affär ökar möjligheten för tillväxt i Företagsparken där vi fortsatt kommer äga aktier för cirka 1 miljard kronor. Dessutom bekräftar affären Fastators substansvärde på drygt 20 kr per aktie. Diskussionerna med obligationsinvesterarna går nu med högt tempo in i nästa fas, säger Joachim Kuylenstierna, VD för Fastator.

Avtalet innebär att Fastator direkt och indirekt överlåter drygt 25 miljoner aktier i innehavsbolaget Företagsparken till två befintliga aktieägare för ett sammanlagt värde om cirka 955 miljoner kronor. Aktierna motsvarar drygt 28 procent av kapitalet i Företagsparken. Priset per aktie om 38 kronor är enligt senaste emissionskurs justerat för utdelning och i enlighet med bokfört värde. Försäljningen sker i flera transaktioner och cirka 677 miljoner kronor av köpeskillingen kommer att erläggas genom revers till Fastator med fyra års löptid. Resterande köpeskilling används uteslutande för att amortera lån i underliggande bolag.

Avtalen är villkorade av sedvanligt godkännande av ”change of control” samt förlängning av Fastators lån. Köparna ställer inga ytterligare finansiella villkor för affärens genomförande. Både köpare och säljare har åtagit sig att verka för en exit av Företagsparken inom två år.

Efter transaktionerna kommer Fastators innehav i Företagsparken att vara helt direktägt, obelånat och uppgå till drygt 22 miljoner aktier värda cirka 850 miljoner kronor, motsvarande cirka 25 procent av aktierna i Företagsparken. Ägandet i Vivskä och Nordact avvecklas helt och Fastators borgensåtagande för Nordacts lån upphör.

[REGULATORISK]

Dela inlägg