Press

2015-11-25

Fastator överlåter fortsatt utveckling av Rehact Energy System och patenträttigheter för RVU

Fastator har sedan det omvända förvärvet utvärderat den verksamhet som tidigare bedrevs i Rehact AB i form av Rehact Energy System och den patenterade produkten RVU. Ledningens bedömning är att ett omfattande arbete kvarstår för att nå kommersiell framgång och att utvecklingsarbetet därför bör ske i ett bolag med större erfarenhet av utveckling och försäljning av energibesparande produkter.
Fastator har därför tecknat avtal om avyttring av den tidigare verksamheten i Rehact AB till Hansen Capital SA för en sammanlagd köpeskilling om 3 miljoner kronor.

För att möjliggöra att Fastators aktieägare kan ta del av en potentiell värdestegring om och när produkterna når kommersiell framgång utgör den största delen av köpeskillingen en revers om 2 miljoner kronor. Reversen löper under ett år och kan enligt förutbestämda villkor omvandlas till aktier i Mistral Energi AB, det dotterbolag till Hansen Capital SA där Rehacts tidigare verksamhet kommer att bedrivas. Resterande del av köpeskillingen uppgår till 1 miljoner kronor och erläggs kontant vid tillträdet per dagens datum.

-Fastator är ett fastighetsinvestmentbolag. Att utveckla tekniska lösningar i egen regi binder kapital, är förknippat med hög risk och ligger utanför vår nuvarande strategi och affärsmodell. Därför har styrelsen beslutat att avyttra den verksamhet som tidigare bedrevs i Rehact AB till en mer lämpad ägare. Genom möjligheten till delägarskap i Mistral Energi har Fastator fortfarande kvar möjlighet att få avkastning på Rehact Energy System om och när tekniken färdigställs, säger Erika Kveldstad , tf VD på Fastator.

   
För ytterligare information kontakta:

Erika Kveldstad, t.f. VD, Tel: +46 (0) 70-339 99 99, e-post: erika@fastator.com

     
Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2015 kl. 10.00.

Dela inlägg