Press

2018-11-23

Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 19 oktober 2018 att Bolaget har emitterat obligationer till ett initialt värde om 350 MSEK inom ett rambelopp om 700 MSEK, med förfallodatum den 26 oktober 2021.

Bolaget har som säkerhet för obligationerna pantsatt vissa av Bolagets tillgångar och Bolaget kan i framtiden komma att pantsätta ytterligare tillgångar. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 8,50 % per år som erläggs kvartalsvis. 

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas till den 27 november 2018. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.fastator.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Emissionslikviden kommer primärt att användas till återbetalning av befintligt utestående obligationslån och till investeringar i befintliga och nya fastighetsrelaterade tillgångar.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november kl 15.35 CET.

Dela inlägg