Press

2016-10-24

Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 13 september 2016 att bolaget har emitterat en obligation om 250 MSEK inom ett totalt rambelopp om 500 MSEK, med förfallodatum den 20 september 2019.

Bolaget har som säkerhet för obligationen pantsatt vissa av bolagets tillgångar och bolaget kan i framtiden komma att pantsätta ytterligare tillgångar. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 8,50 % per år som erläggs kvartalsvis. 

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas till den 26 oktober 2016. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.fastator.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Emissionslikviden kommer att användas till finansiering av tillväxt i Fastators befintliga innehav och till nya investeringar i fastighetsrelaterade bolag.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016, kl. 10.45 CET.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg