Fastator offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer

2020-09-10

Fastator offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har, som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 8 september 2020, givit i uppdrag åt Nordea Bank Abp, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att refinansiera det befintliga säkerställda obligationslånet om totalt 700 mkr med ISIN SE0011762129  med förfall i oktober 2021 (de ”Befintliga Obligationerna”) genom emission av två nya icke-säkerställda obligationslån med förfall 2023 respektive 2024 (”Refinansieringen”). 

I samband med Refinansieringen, erbjuder Fastator innehavare av bolagets Befintliga Obligationer att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Befintliga Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 102,55% av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat den 10 september 2020 och som hålls tillgängligt på Fastators webbplats:

https://fastator.se/investerare/aktien/emitterade-vardepapper/

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 16 september 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Fastator. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 22 september 2020. Bolagets återköp av de Befintliga Obligationerna är villkorat av att Refinansieringen genomförs. 

Bolaget har lämnat i uppdrag till Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) att vara arrangörer och bookrunners i samband med återköpet av de Befintliga Obligationerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Denna information är sådan som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2020 kl. 10.00 CEST.

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg