Fastator offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

2020-09-07

Fastator offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en nyemission om omkring 100 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Fastator har gett i uppdrag till Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) att utreda förutsättningarna för nyemissionen genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. 

DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER INTE OCH UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA) DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER KRÄVA NÅGON REGISTRERING ELLER YTTERLIGARE ÅTGÄRD. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Fastator avser att genomföra en nyemission om omkring 100 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen") med stöd av emissionsbemyndigandet till styrelsen som årsstämman den 6 maj 2020 beslutade om. Fastator har gett Pareto Securities i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen och det totala antalet aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom det accelererade bookbuilding-förfarandet, vilket kommer att påbörjas tidigast kl. 17:31 idag den 7 september 2020 och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 8 september 2020. Det accelererade bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Pareto Securities så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas, vilket innebär att Bolaget kan avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen i Bolaget bland svenska och internationella institutionella investerare samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vidare syftar den Riktade Nyemissionen till att stödja portföljbolagens fortsatta tillväxt och Bolaget kommer att använda merparten av emissionslikviden till att accelerera tillväxten i portföljbolaget Industrisamhället Fastigheter AB. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen för Bolaget att teckningskursens marknadsmässighet kommer att säkerställas.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Dessutom har aktieägande styrelseledamöter[1] samt personer i bolagsledningen[2] åtagit sig att inte sälja några aktier i Fastator under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Genomförandet av den Riktade Nyemissionen förutsätter att Fastators styrelse, efter att det accelererade bookbuilding-förfarandet har avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Fastator i samband med den Riktade Nyemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
+46 (0) 70 515 51 51
joachim.kuylenstierna@fastator.se

 

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
+46 (0) 70 956 67 56
svante.bengtsson@fastator.se

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator

+46 (0) 70 249 72 55

christoffer.stromback@fastator.se

Om AB Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där Bolaget genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som AB Fastator (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2020 kl. 17.31.

 [1] Styrelseordförande Björn Rosengren samt ledamöterna Mats Lundberg, Carl Bildt och Anders Mossberg (styrelseledamöterna Jacqueline Winberg och Eva Hamilton äger inte några aktier i Fastator). 

[2] Joachim Kuylenstierna, VD, Svante Bengtsson, Vice VD och Christoffer Strömbäck, CFO.

Viktig Information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper. 

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA) där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller kräva någon registrering eller ytterligare åtgärd. 

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta pressmeddelande endast till “kvalificerade investerare” (såsom definierat i EU:s prospektförordning).

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har distribuerats eller offentliggjorts bör därför informera sig om och följa sådana eventuella legala restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella beslut att investera i Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande gör inte heller anspråk på att vara fullständig. Investerare ska inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande vid beslut om att investera i Bolagets aktier. Detta pressmeddelande avser inte heller identifiera de risker som är förknippade med en investering i Bolagets aktier. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av Bolagets verksamhet och offentliggjord information innan ett eventuellt beslut att investera i Bolagets aktier.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Fastators aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Fastators aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Fastators aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Fastators aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Fastators aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Fastators aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Dela inlägg