Fastator och Offentliga Hus renodlar verksamheterna

2019-11-26

Fastator och Offentliga Hus renodlar verksamheterna

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet.

Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter av Fastator till ett underliggande fastighetsvärde om 1 228 Mkr. Fastigheterna är belägna i Norrtälje och Södertälje och har en total uthyrningsbar yta om cirka 49 000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 78 Mkr. Fastigheterna har ett flertal olika hyresgäster, bland annat Norrtälje kommun, statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden och Scania. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 83%. Fastator har bedrivit ett omfattande uthyrningsarbete i fastigheterna och det pågår diskussioner om ytterligare uthyrningar. Fastigheterna innehåller även drygt 27 000 kvm potentiell byggrätt. 

Fastators helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB (”Industrisamhället”) förvärvar 30 fastigheter av Offentliga Hus till ett underliggande fastighetsvärde om 118Mkr. Fastigheterna är sådana som Offentliga Hus inte kategoriserar som samhällsfastigheter. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 25 120 kvm och totala hyresintäkter om cirka 10 Mkr. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 84%, med ett flertal olika hyresgäster. Förvärvet avses finansieras med befintlig likviditet och banklån.

Fastator förvärvar även Offentliga Hus aktieinnehav i Studentbostäder i Sverige AB (”Studentbostäder i Sverige”). Innehavet motsvarar 34,39% av aktierna i Studentbostäder i Sverige och transaktionen genomförs baserat på ett värde för de förvärvade aktierna om 222 Mkr. Förvärvet avses finansieras med befintlig likviditet. 

Fastator genomför därutöver ett aktieägartillskott om 604 Mkr till det hälftenägda bolaget Nordact AB (”Nordact”), som i sin tur äger 100% av aktierna i Offentliga Hus. Aktieägartillskottet genomförs dels genom ett kontant tillskott om 382 Mkr dels genom ett tillskott av de förvärvade aktierna i Studentbostäder i Sverige om 222 Mkr. Nordact kommer således framgent äga cirka 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige och därmed kommer Fastator indirekt äga cirka 17% av aktierna i Studentbostäder i Sverige. 

Samtliga transaktioner genomförs till marknadsvärde baserat på externa värderingar. Om inget annat anges uppgår köpeskillingen för respektive transaktion till det presenterade underliggande fastighetsvärdet. Transaktionerna genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter, förutom Industrisamhällets förvärv som avser förvärv av fastigheter. Inget bolag är vid tillträdet belånat och den latenta skatt som finns i bolagen övertas av köparen. Inga anställda berörs av transaktionerna.

De externa marknadsvärderingar som gjorts inför transaktionerna, och som transaktionerna genomförs baserat på, ger en preliminär positiv resultatpåverkan för Fastator under det fjärde kvartalet 2019 om cirka 100 Mkr.

Transaktionerna är att betrakta som närståendetransaktioner och är av sådan storlek att Fastators beslutsordning kommer att följa Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 om god sed på aktiemarknaden vid närståendetransaktioner, vilket bland annat innebär att transaktionerna är villkorade av godkännande av Fastators bolagsstämma. Fastator avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma, vilken indikativt kommer att hållas den 19 december 2019. Förutsatt godkännande av Fastators extra bolagsstämma avses transaktionerna slutföras under det fjärde kvartalet 2019, med undantag av Industrisamhällets förvärv som avses slutföras under det första kvartalet 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den26 november 2019 kl. 07:45 CEST.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg