Fastator informerar om kommande nedskrivningsbehov

2024-04-10

Fastator informerar om kommande nedskrivningsbehov

Fastator ingick 2022 via dotterbolag ett köpeavtal om att förvärva en fastighet i Stockholm med tillträdesdatum den 16 februari 2023. På grund av den rådande finansiella situationen saknade Fastator medel för att verkställa förvärvet och en överenskommelse träffades om att senarelägga tillträdet till den 15 mars 2024. Enligt tilläggsavtalet skulle Fastator erlägga handpenning upp till ett belopp om 90,8 MSEK. Per balansdagen har Fastator erlagt 83,3 MSEK i handpenning och efter balansdagen ytterligare 7,5 MSEK. Fastator har under räkenskapsåret och fram till mars 2024 förhandlat med flera olika parter om att delfinansiera förvärvet och det bedömdes som sannolikt att förvärvet skulle komma att genomföras till de överenskomna värdena. I mars 2024 drog sig en av parterna ur och tillträdet senarelades ytterligare en gång till den 15 maj 2024. I samband med den inträffade situationen och Fastators finansiella ställning har Fastator den 15 mars ingått avtal om att avyttra dotterbolaget som erlagt handpenning om 90,8 MSEK till en köpeskilling om cirka 22,0 MSEK, varvid en nedskrivning om cirka 68,8 MSEK kommer genomföras i 2024.

Dela inlägg