Fastator informerar om förhandlingsprocessen med obligationsinnehavare

2024-03-11

Fastator informerar om förhandlingsprocessen med obligationsinnehavare

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) har i ett tidigare pressmeddelande daterat den 16 februari 2024 meddelat att Bolaget inte kommer att klara den finansiella soliditetskovenanten under Obligationsvillkoren vid publiceringen av bokslutskommunikén för 2023. En uppsägningsgrund har därmed inträffat under obligationsvillkoren för Bolagets utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån 2020/2026 med ISIN SE0014855284 och obligationslån 2021/2027 med ISIN SE0017159916 (gemensamt ”Obligationerna”).
 
Fastator meddelar även att dess portföljbolag Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) i dag har fått avslag på det skriftliga förfarandet som Point initierade den 21 februari 2024 under Points obligationslån av serie 2021/2024 med ISIN SE0015556535 (”PointObligationerna”) med en begäran om en kort förlängning av löptiden för Point-Obligationerna.
 
Fastator avser att genomföra förhandlingar med större innehavare av Obligationerna i syfte att ingå ett avtal med innehavarna om att inte vidta verkställighetsåtgärder (så kallat standstill-avtal) för att möjliggöra förhandlingar om en långsiktig finansiell lösning. Fastator meddelar att förhandlingarna för en sådan långsiktig finansiell lösning kan omfatta en förlängning av löptid, ändrade obligationsvillkor, värdepappersbyten och kan även innefatta en större uppgörelse tillsammans med Point och innehavare av Point-Obligationerna.

Dela inlägg