Fastator har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

2021-09-13

Fastator har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag godkänt Aktiebolaget Fastator (publ):s ("Fastator" eller "Bolaget") ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 16 september 2021 och sista dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är beräknad till onsdagen den 15 september 2021.

Noteringen på Nasdaq Stockholm bedöms förbättra förutsättningarna för att utöka Bolagets aktieägarbas samtidigt som det ger Fastator bättre tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden. Fastator gör även bedömningen att noteringen på Nasdaq Stockholm innebär ytterligare en kvalitetsstämpel på Bolaget. Noteringen bedöms därutöver främja Bolagets möjligheter att anskaffa kapital och förbättra förutsättningarna för fortsatt expansion och utveckling. Styrelsen anser att noteringen av Bolagets aktier är ett viktigt steg i Fastators utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella aktieägare, kunder och leverantörer om Fastator och dess verksamhet.

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen. Kortnamnet (tickern) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att vara oförändrad (FASTAT).

Fastator har upprättat ett prospekt med anledning av upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras på Fastators hemsida den 14 september 2021.

– Jag är stolt över resan som Fastator har gjort och som nu lett fram till att bolaget introduceras på Nasdaq Stockholm. Självfallet är introduktionen på Nasdaq Stockholm något av en kvalitetsstämpel för oss, som både sporrar och stödjer oss i vår fortsatta tillväxtresa, säger Knut Pousette, VD på Fastator.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2021 kl. 16.00.

Dela inlägg