Fastator genomför kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 120 miljoner kronor

2020-09-07

Fastator genomför kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 120 miljoner kronor

Styrelsen för AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad Bolaget offentliggjorde genom ett pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av 1 000 000 aktier. Genom den riktade nyemissionen, vilken var kraftigt övertecknad, tillförs Fastator cirka 120 miljoner kronor. Teckningskursen för aktierna i den riktade nyemissionen uppgår till 120 kronor per aktie vilket motsvarar 4,8 procents premie jämfört med den 30-dagars volymvägda genomsnittskursen.

DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER INTE OCH UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA) DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER KRÄVA NÅGON REGISTRERING ELLER YTTERLIGARE ÅTGÄRD. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Fastator har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020, och i enlighet med vad Bolaget offentliggjorde genom ett pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en nyemission av 1 000 000 aktier, motsvarande cirka 120 miljoner kronor, riktad till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Investerarna har valts ut på grundval av ett s.k. accelererat book building-förfarande som har genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB ("Pareto Securities").

Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgår till 120 kronor och har fastställts genom det accelererade book building-förfarandet. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Fastator cirka 120 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar en premie om 4,8 procent jämfört med den 30-dagars volymvägda genomsnittskursen.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster med 1 000 000 från 14 335 690 till 15 335 690, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 6,5 procent (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen). Aktiekapitalet ökar med 1 600 000,04 kronor från 22 937 104,60 kronor till 24 537 104,64 kronor. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen i Bolaget bland svenska och internationella institutionella investerare samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vidare syftar den Riktade Nyemissionen till att stödja portföljbolagens fortsatta tillväxt och Bolaget kommer att använda merparten av emissionslikviden till att accelerera tillväxten i portföljbolaget Industrisamhället Fastigheter AB. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen för Bolaget att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i den Riktade Nyemissionen, vilket förväntas ske den 10 september 2020, har en av Bolagets större aktieägare lånat ut 1 000 000 aktier till Pareto Securities. Aktierna kommer att återlämnas efter det att den Riktade Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske omkring den 14 september 2020.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från och med idag. Dessutom har aktieägande styrelseledamöter[1] samt personer från bolagsledningen[2] åtagit sig att inte sälja några aktier i Fastator under en period om 90 kalenderdagar från och med idag, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Fastator i samband med den Riktade Nyemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
+46 (0) 70 515 51 51
joachim.kuylenstierna@fastator.se

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
+46 (0) 70 956 67 56
svante.bengtsson@fastator.se

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator

+46 (0) 70 249 72 55

christoffer.stromback@fastator.se

Om AB Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där Bolaget genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som AB Fastator (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2020 kl. 22.20.

[1] Styrelseordförande Björn Rosengren samt ledamöterna Mats Lundberg, Carl Bildt och Anders Mossberg      (styrelseledamöterna Jacqueline Winberg och Eva Hamilton äger inte några aktier i Fastator). 

[2] Joachim Kuylenstierna, VD, Svante Bengtsson, Vice VD och Christoffer Strömbäck, CFO.

Viktig Information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper. 

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA) där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller kräva någon registrering eller ytterligare åtgärd. 

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta pressmeddelande endast till “kvalificerade investerare” (såsom definierat i EU:s prospektförordning).

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har distribuerats eller offentliggjorts bör därför informera sig om och följa sådana eventuella legala restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella beslut att investera i Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande gör inte heller anspråk på att vara fullständig. Investerare ska inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande vid beslut om att investera i Bolagets aktier. Detta pressmeddelande avser inte heller identifiera de risker som är förknippade med en investering i Bolagets aktier. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av Bolagets verksamhet och offentliggjord information innan ett eventuellt beslut att investera i Bolagets aktier.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Fastators aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Fastators aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Fastators aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Fastators aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Fastators aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Fastators aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Dela inlägg