Fastator förnyar samtliga obligationer

2023-09-26

Fastator förnyar samtliga obligationer

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr. 556678-6645, har idag träffat en överenskommelse med majoriteten av obligationsinnehavarna för Fastators tre utstående obligationslån om villkor för en förlängning med två år av respektive obligationslån. Det sista lånet förfaller därmed efter genomförd villkorsändring 24 september 2027. Obligationsinnehavarna har även accepterat en lägre kontant ränta (5 procent fast) i utbyte mot i huvudsak säkerheter i Fastators direktägda innehav i Företagsparken, Point Properties och den fordran om 677 miljoner kronor som Fastator kommer att ha på CAL Investments SARL samt en uppskjuten räntekomponent. Fastator förvaltade per andra kvartalet 2023 tillgångar för 4,3 miljarder kronor och har ett substansvärde på drygt 1,5 miljarder kronor, motsvarande 20,22 kronor per aktie.

  • I fredags kunde vårt innehavsbolag Studentbostäder i Norden meddela att de säkrat en nyemission om drygt 330 miljoner kronor för att amortera på lån och färdigställa flera byggprojekt. Att Fastator nu förlänger alla våra tre obligationer med två år vardera och med en halverad kontant ränta ger oss ro för tillväxt och ökat aktieägarvärde. Oavsett omvärlden kommer Fastator alltid göra det bästa av den marknad som ges, det är styrkan i affärsidén. Dessutom är det imponerande hur snabbt obligationsinnehavarna har analyserat den nyligen gjorda affären om 955 miljoner kronor och vad den ger i handen för framtida tillväxt i vårt största innehav, Företagsparken, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

Villkorsändringen avser Fastators samtliga tre utestående icke säkerställda obligationslån med rörlig ränta av serie 2020/2023, 2020/2024 och 2021/2025 (”Obligationerna”). De nya förfallodagarna blir 26 september 2025, 25 september 2026 samt 24 september 2027.

Denna överenskommelse är en del av den större omförhandling som Fastator initierade under våren 2023 för att skapa en långsiktigt hållbar finansiell struktur i syfte att fortsatt kunna skapa tillväxt och aktieägarvärde. Implementeringen av villkorsändringarna är bland annat villkorad av formellt godkännande av ny huvudägare i Företagsparken samt av formellt godkännande från innehavare av Obligationerna. Dagens överenskommelse innebär att en majoritet av obligationsinnehavarna, därav minst 40% av utestående nominellt belopp för respektive obligation, har förbundit sig att rösta för en villkorsändring.

Fastator meddelar därför att Bolaget i dag kommer att initiera skriftliga förfaranden (de ”Skriftliga Förfarandena”) bland innehavarna av Obligationerna för att be om innehavarnas godkännande av villkorsändringarna. Fastator har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, ska skicka meddelanden om Skriftliga Förfaranden inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 26 september 2023. Resultatet av de Skriftliga Förfarandena kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av de Skriftliga Förfarandena. Avstämningsdagen för röstning i de Skriftliga Förfarandena är den 4 oktober 2023 och sista dag för röstning är den 16 oktober 2023.

För mer information om de Skriftliga Förfarandena och en detaljerad beskrivning av villkorsändringarna hänvisas till meddelandena om de Skriftliga Förfarandena på bolagets och Agentens hemsida.

För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Dela inlägg