Press

2016-06-15

Fastator avyttrar sitt sista direktägda fastighetsinnehav och fullbordar därmed omvandlingen till renodlat investmentbolag

Aktiebolaget Fastator (publ) säljer industri- och logistikfastigheterna Axeln 7&8 i Åstorp för ett underliggande fastighetsvärde om 50,5 MSEK, vilket motsvarar en avkastning om  654 procent för  aktieägarna under innehavsperioden.

Fastator har sedan börsintroduktionen på Nasdaq First North Stockholm i september 2015 utvecklat affärsverksamheten för att skapa ett expansivt investmentbolag inom fastighetssektorn. Den 15 juni 2016 avyttras den sista kvarvarande direktägda fastigheten i det till Fastator helägda Konkret Fastighetsutveckling i Sverige AB.

”Genom försäljningen kan vi nu stolt konstatera att Fastator är Sveriges enda renodlade börsnoterade investmentbolag med inriktning på fastighetssektorn. Värdeutvecklingen på innehavet är mycket tillfredsställande och avyttringen av fastigheten i Åstorp stärker vår förvärvskapacitet i de lokala och entreprenörsdrivna fastighetsprojekt vi planerar att investera inom i den nära framtiden.” säger VD Daniel Hummel.

Fastator förvärvade fastigheterna i Åstorp under tredje kvartalet 2014 och innehavet har  inneburit en omfattande värdeutveckling för bolagets aktieägare. Säljuppdraget hanterades av Cushman & Wakefield.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+46 (0)70 339 99 99

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2016 kl.16.15. 

Dela inlägg