Press

2016-10-05

Fastator avyttrar sitt innehav i Konland AB och realiserar en avkastning om 252% under innehavstiden

Fastator har idag avyttrat samtliga aktier i Konland AB mot en köpeskilling om 33,0 MSEK, som erläggs kontant. Genom affären frigör Fastator kapital som kommer att användas till nya investeringar i fastighetsrelaterade bolag.

Köpare av Fastators ägarandel om 49% i Konland AB är Landera AB. Frånträdet av aktierna har ingen påverkan på Fastators resultat. I samband med transaktionen tillförs likvida medel om 46,7 MSEK, vilket motsvarar summan av köpeskilling och återbetalning av aktieägarlån. 

Fastator förvärvade sin andel av Konland AB i april 2015. Den 9 juni 2016 meddelade Fastator att Konland AB avyttrat sitt fastighetsinnehav till Tobin Properties AB (publ) och Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB. 

VD Daniel Hummel kommenterar dagens affär: 

”Vi har haft detta innehav under relativt kort tid, men avkastningen på investerat kapital uppgår trots detta till 252%. Det här är ett kvitto på vår förmåga att identifiera investeringar där det finns en orealiserad potential. Vi är just nu inne i en stark expansionsfas och genom att sälja våra aktier i Konland realiserar vi en betydande värdeuppgång, samtidigt som vi frigör kapital som kan användas till nya investeringar som ligger i linje med vår strategi". 

För mer information, vänligen kontakta: 

Daniel Hummel, VD daniel.hummel@fastator.se +46 (0)70 661 24 29 

Erika Kveldstad, CFO erika.kveldstad@fastator.se +46 (0)70 339 99 99 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober kl. 16.30. 

OM FASTATOR 

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg