Fastator avser att initiera skriftliga förfaranden under utestående obligationslån av serie 2020/2025, 2020/2026 och 2021/2027

2024-02-16

Fastator avser att initiera skriftliga förfaranden under utestående obligationslån av serie 2020/2025, 2020/2026 och 2021/2027

 
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) ska i enlighet med obligationsvillkoren (”Obligationsvillkoren”) för Bolagets utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån 2020/2026 med ISIN SE0014855284 och obligationslån 2021/2027 med ISIN SE0017159916 (gemensamt ”Obligationerna”) intyga uppfyllnad av vissa finansiella kovenanter i samband med publiceringen av bokslutskommunikén för 2023. Fastator meddelar härmed att Bolaget i förväg har fastställt att den finansiella soliditetskovenanten (uttryckt som ration mellan totalt eget kapital och totala tillgångar) beräknad i enlighet med Obligationsvillkoren per 31 december 2023 förväntas uppgå till circa 33 procent (och ska enligt Obligationsvillkoren uppgå till högre än 45 procent). Bolaget kommer därmed inte att klara den finansiella soliditetskovenanten under Obligationsvillkoren och en uppsägningsgrund kommer att inträffa under Obligationsvillkoren vid publiceringen av bokslutskommunikén för 2023, som är planerat till 26 februari 2024.
 
Fastator avser att inleda förhandlingar med större innehavarna av Obligationerna samt i närtid initiera skriftliga förfaranden under Obligationerna med en begäran om godkännande avseende icke-uppfyllnad av soliditetskovenanten.

Dela inlägg