Press

2015-11-19

Extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att sammankalla aktieägarna till en extra bolagsstämma för att behandla förslag avseende val av ny styrelse, antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter, emission av teckningsoptioner, principer för ersättning till ledande befattningshavare, bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B samt beslut om kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Tid och plats

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum måndagen den 14 december 2015 kl. 15.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Ny styrelse

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, att Ulf Adelsohn, Mats Hulth och Svante Norrestad Bengtsson ska entledigas som styrelseledamöter i bolaget samt att Björn Rosengren, Anders Mossberg, Agneta Jacobsson, Pelle Törnberg och Carl Bildt ska väljas till nya styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Mats Lundberg och Joachim Kuylenstierna kvarstår som styrelseledamöter.

Teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 650 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 650 000 nya aktier av serie B. Teckningsberättigad är endast det indirekt helägda dotterbolaget Konyab 1 i Sverige AB som ska teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till bolagets ledningsgrupp. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman godkänner att dotterbolaget överlåter högst 125 000 teckningsoptioner till envar av bolagets ledningspersoner Joakim Orthen, Fredrik Klerfelt, Erika Kveldstad och Daniel Hummel.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att rörlig ersättning till en ledande befattningshavare får maximalt uppgå till 200 procent av befattningshavarens fasta årslön. I övrigt ska tidigare antagna principer gälla oförändrade.

Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 000 000 kronor.

Kvittningsemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera högst 1 145 145 B-aktier till en teckningskurs om 27,66 kronor per tecknad aktie genom kvittningsemission. Teckningsberättigade är personer med fordringar hos bolaget, däribland styrelseledamoten Ulf Adelsohn. Förslaget innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 1 832 232 kronor genom utgivande av högst 1 145 145 nya aktier av serie B till en sammanlagd teckningskurs om högst 31 674 710,70 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North, under de senaste tio (10) handelsdagarna före den 19 november 2015.

Kallelse och beslutsunderlag

Kallelse till bolagsstämman kommer att offentliggöras, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordningen, senast måndagen den 23 november 2015. Fullständiga beslutsförslag och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida från och med måndagen den 23 november 2015.

För ytterligare information kontakta:

Erika Kveldstad, t.f. VD, Tel: +46 (0) 70-339 99 99, e-post: erika@fastator.com

 
Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2015 kl. 08:30.

Dela inlägg