Press

2015-11-26

Delårsrapport januari-september 2015

Kvartalet juli–september      

•  Resultat före skatt 12,5 MSEK (-27,9)

•  Rörelseresultat/resultatandelar från innehaven 13,7 MSEK (-29,3)

•  Resultat per aktie efter utspädning 1,00 kr (-2,37)

Delårsperiod januari–september

•  Fastator förvärvade aktierna i Rehact AB och ny inriktning på verksamheten till ett fastighetsinvestmentbolag.

•  Periodens resultat före skatt 53,9 MSEK (35,8)

•  Periodens rörelseresultat/resultatandelar från innehaven 56,3 MSEK (35,7)

•  Resultat per aktie efter utspädning 3,83 kr (0,74)

•  Avkastning på eget kapital 22% (-)

•  Substansvärdet uppgick till 339,5 MSEK vilket motsvarar 26,25 kr per aktie

Händelser efter rapportperiodens utgång

•  Den 25 november avyttrades den tidigare verksamheten, tillhörande moderbolaget, vilken utgjordes av utveckling och försäljning av klimatsystem. Försäljningen har ingen resultatpåverkan. 

•  Daniel Hummel har utsetts till ny VD för Fastator från och med 1 december.

Kommentar från VD

Noteringen av Fastator på Nasdaq First North under tredje kvartalet är en milstople i bolagets historia och startskottet på nästa fas i vår utveckling, och jag vill passa på att hälsa alla nya aktieägare välkomna. Det är med stolthet och stark tilltro som vi tillsammans med kollegor tar oss an arbetet med att forma det nya Fastator i en publik miljö. 

Den 24 september inleddes handeln i Fastators aktie på Nasdaq First North genom det omvända förvärvet av Rehact. Vi ser därmed möjligheter att kunna skapa en starkare plattform för framtida expansion, bland annat genom tillgång till kapitalmarknaden.

Renodlat fastigethetsinvestmentbolag

Fastator är det första renodlade fastighetsinvestmentbolaget på börsen i Sverige. Vi är övertygade om att vår affärsmodell kommer att gynnas av den publika miljön och fortsätta att generera tillväxt och attraktiv avkastning till våra aktieägare. Tillgång till kapitalmarknaden kommer förutom att skapa fler affärsmöjligheter på sikt också verka för en bred ägarbas, vilket gynnar likviditeten i aktien.

Positiv utveckling

Denna delårsrapport är en första redogörelse och bekräftelse på hur den sammanslagna verksamheten i det publika Fastator ser ut, och visar på en positiv finansiell utveckling under året. Bolaget redovisar resultat från innehaven om 56,3 MSEK under perioden med ett resultat före skatt om 53,9 MSEK. Det senaste kvartalets huvudfokus har varit noteringsarbete samt förändrings- och utvecklingsarbete i Fastator.

Nya transaktioner

Fastators organisation har haft ett högt arbetstempo i kvartalet inte minst med arbetet att ta fram Fastators första finansiella externa delårsrapportering, utvärdering av Rehacts verksamhet och anpassning av bolagets processer och rutiner för en publik miljö. På transaktionssidan har vi arbetat aktivt med ett antal nya potentiella investeringar. Vi har ett bra utgångsläge och tillsammans med våra drivna och kompetenta kollegor känner vi oss rustade för en spännande framtid i en publik miljö. Under första halvåret förvärvade innehaven två fastigheter och Fastator investerade via bolagsförvärv med en ny partner två fastigheter i centrala Stockholm. Vid kvartalets utgång har innehaven huvudsakligen investeringar inom segmenten samhällsfastigheter och utvecklingsfastigheter – två marknadssegment som vi anser har långsiktig potential. Fastators innehav har totala investeringar till ett underliggande fastighetsvärde om 1 800 MSEK, varav vår andel uppgår till 1 025 MSEK.

Ny VD

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång är styrelsens rekrytering av en ny VD samt avyttringen av Rehacts verksamhet. Beslutet om att avyttra Rehacts verksamhet är en viktig del i arbetet med att renodla verksamheten för att fullt ut fokusera på att utveckla Fastator som ett fastighetsinvestmentbolag.

Rekryteringen av Daniel Hummel som ny VD blir ytterligare ett viktigt steg i vår framtida utveckling. Vi har en spännande resa framför oss och vårt fokus kommer under de kommande kvartalen vara att förädla bolagets strategi och affärsmodell och därmed lägga grunden för skapandet av det ledande nordiska fastighetsinvestmentbolaget.

Erika Kveldstad, t.f VD

För ytterligare information kontakta:

Erika Kveldstad, t.f. VD, Tel: +46 (0) 70-339 99 99, e-post: erika@fastator.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2015 kl. 08:30.

Dela inlägg