Delårsrapport januari-mars 2023

2023-05-11

Delårsrapport januari-mars 2023

Kvartalet jan-mars

  • Omsättning, 132,4 MSEK (174,1)
  • Avkastning på eget kapital, -9,0% (-1,1)
  • Periodens totalresultat, -149,7 MSEK (-26,6)
  • Resultat per aktie efter utspädning, -1,97 SEK (-0,59)
  • Soliditet vid periodens slut, 36,5% (31,1%)
  • Substansvärde vid periodens slut, 1 648,9 MSEK (2 250,4)
  • Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 21,22 (28,96)

Kommentarer från VD

Händelserikt kvartal för Fastators innehavsbolag
Den emission om 900 MSEK som Företagsparken gjorde på NAV (39 SEK per aktie) i november innebar att bolaget, även efter gjorda förvärv, startade det nya året med god likviditet för att fortsätta utveckla fastighetsportföljen.
I Företagsparken ser vi betydligt ökade hyresintäkter på grund av förvärvade fastigheter, indexjusteringar av hyror, nybyggnationer för befintliga hyresgäster och omförhandlingar av hyresavtal.
Omförhandling av hyresavtal har inneburit att hyran kunnat ökas med mer än index (under Q4 var höjningen hela 29%) men även att kostnader kunnat flyttas till hyresgästen. Totalt har den uppskattade intjäningsförmågan ökat med drygt 70 procent på ett år, från ca 210 MSEK till ca 370 MSEK. Företagsparken har därför efter kvartalets utgång beslutat om en utdelning om 96 MSEK baserat på förra årets resultat. Fastator äger motsvarande 53% av kapitalet i Företagsparken.

Utvecklingen går även framåt i innehavsbolaget Point Properties.
Diskussionerna med Motala Kommun om att skapa ett utbildningscentrum på Universitetsnivå i Motala Rådhus tillsammans med Linköpings Universitet fortgår och har utökats med ca 30 procent.
Detta är ytterligare ett exempel på hur vårt innehavsbolag Point Properties fortsätter utveckla staden och bidra till en levande stadskärna.

I tider som dessa är förvaltning av fastigheter centralt och vårt förvaltningsbolag NordicPM fortsätter att expandera sin lönsamma verksamhet. Nordic PM erbjuder fastighetsägare en kostnadseffektiv helhetslösning för fastighetsförvaltning och facility management och är verksamma i större delen av Sverige.

Studentbostäder i Norden vann i januari Studentbostadspriset för sitt projekt Campus Träbyn i Jönköping och månaden efter erhölls ett statligt investeringsstöd om 34 MKR för utveckling av ytterligare 131 studentbostäder i projektet. Första etappen i Spånga i Stockholm närmar sig också färdigställande och de första studenterna beräknas kunna flytta in till höstterminen 2023. I oroliga tider är det fler som söker sig till universitet och högskolor och SBS har nu startat en egen lägenhetskö för att hantera sökande.

Utöver att fortsätta bygga långsiktiga värden i våra innehavsbolag arbetar Fastator med att överbrygga det ökade likviditetsbehov som förväntas under kommande tolv månader samt med att skapa beredskap inför kommande obligationsrefinansieringar. Detta är enligt Fastators långsiktiga plan men har fått extra fokus med anledning av oro på marknaden.

Vikten av att verka inom rätt segment blir extra tydligt i tider som dessa. Givet ovan är jag trygg i att vi är verksamma i helt rätt segment.
 

Dela inlägg