Delårsrapport januari-juni 2023

2023-08-17

Delårsrapport januari-juni 2023

Perioden jan-juni

 • Periodens totalresultat, -228,4 MSEK (151,0)
 • Avkastning på eget kapital, -14,1 % (6,5 %)
 • Soliditet vid periodens slut, 34,9 % (43,6 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning, -2,95 SEK (1,15)
 • Substansvärde vid periodens slut, 1 571,5 MSEK (2 214,9)
 • Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 20,22 (28,50)
 • Omsättning, 249,1 MSEK (359,0)

Kvartalet april-juni

 • Avkastning på eget kapital, -4,9 % (7,7)
 • Periodens totalresultat, -78,7 MSEK (177,5)
 • Resultat per aktie efter utspädning, -0,98 SEK (1,74)
 • Omsättning, 116,7 SEK (184,9)

Kommentar från VD

Även det andra kvartalet har präglats av stigande räntor och finansiell oro. Detta har påverkat främst vårt noterade innehav i Studentbostäder i Norden men även i mindre magnitud enskilda fastighetsvärderingar. Marknaden prisar in en refinansieringsrisk i Studentbostäder men vår tilltro till bolaget är stark och vi ser att ledningen vidtar nödvändiga åtgärder för att minska sin skuldsättning. Fastator deltog därför i den nyemission om 100 MSEK som är en del har åtgärdsplanen för att minska skuldsättningen. Efterfrågan på studentbostäder är fortsatt stor och under hösten kommer bolaget gynnas av intäkter från den första etappen av helt nybyggda lägenheter i Spånga.

Vårt största innehav Företagsparken har under slutet av kvartalet genomfört ett antal strategiska försäljningar av fastigheter. Detta har ytterligare stärkt likviditeten i bolaget och förbättrar nyckeltal som uthyrningsgrad och driftnetto. Under hösten kommer bolagets nya förvaltningsorganisation komma på plats vilket på sikt ytterligare kommer förbättra kontakten med bolagets hyresgäster. Strategin är fortsatt att arbeta med att förbättra nyckeltalen och utifrån det expansion.

Som tidigare pressmeddelats har Fastator under sommaren fört olika dialoger med bolagets långivare i syfte att säkerställa en långsiktig och hållbar finansieringsstruktur. Dialogerna pågår fortfarande och utfallet av dessa samtal kommer att meddelas via pressmeddelande.

Sammantaget gör Fastator även detta kvartal ett negativt resultat, orsakat främst av makrofaktorer. Innehavsbolagen fortsätter dock att utveckla sina respektive verksamheter väl och vi ser att värdena på enskilda tillgångar håller värde klart bättre än noterade tillgångar.

Dela inlägg