Delårsrapport januari-december 2023

2024-02-26

Delårsrapport januari-december 2023

Perioden januari-december

 • Periodens totalresultat, -926,9 MSEK (-254,5)
 • Avkastning på eget kapital, -73,1 % (-12,1 %)
 • Soliditet vid periodens slut, 24,4 % (38,5 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning, -11,91 SEK (-4,13)
 • Substansvärde vid periodens slut, 838,4 MSEK (1 800,1)
 • Substansvärde per aktie efter utspädning, 10,79 SEK (23,16)
 • Omsättning, 495,1 MSEK (620,8)

Kvartalet oktober-december

 • Avkastning på eget kapital, -44,3 % (-8,8)
 • Periodens totalresultat, -561,5 MSEK (-186,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning, -7,20 SEK (-2,40)
 • Omsättning, 134,4 MSEK (139,5)

Kommentar från VD

Kraftsamling och nystart
Jag ska inte hymla med att det har varit ett tufft kvartal för Fastator på flera plan. Det har skett stora förändringar i bolagsledningen, samtidigt som omvärlden har fortsatt gunga och fastighetsmarknaden har tagit stryk av ränteläget, vilket har påverkat även Fastator.

Resultatet för Q4 tyngs av nedskrivningar av fastighetsvärden i våra innehavsbolag. Det är framför allt en effekt av att byggrätter i det korta perspektivet minskat väsentligt i värde samt generellt ökade avkastningskrav på förvaltningsfastigheter.

Vi har ett stort arbete framför oss under 2024, med många utmaningar som ska lösas. Hela 2023, och i synnerhet Q4, präglades av ett målmedvetet jobb med att stärka finansieringen och minska skuldsättningen i koncernen. Vi slutförhandlade våra tre utestående obligationslån med viktiga villkorsändringar och genomförde flera framgångsrika försäljningar för att hantera likviditeten. Detta intensiva arbete går vidare under 2024 – vårt främsta fokus är att fortsätta minska Fastators skuldsättning och stärka finanserna genom att avyttra tillgångar som inte är strategiska.

Jag är ödmjuk inför att vi behöver återuppbygga förtroendet för bolaget hos aktieägarna och på marknaden i stort. Det vi gör nu är att kraftsamla för att göra en nystart. Vi skalar av, utvärderar och stöper om. Backar, men inte för att försvinna bort utan för att ta sats och komma ännu längre. En viktig del av denna kraftsamling är rekrytering av en ordinarie VD som kan leda bolaget in i framtiden. Processen fortlöper och resultatet kommer att offentliggöras när rekryteringen är slutförd.

I tuffa tider är det bra att då och då höja blicken, zooma ut och påminna sig om den långsiktiga visionen. Fastator har varit fenomenala på att skapa värde genom att se möjligheter på fastighetsmarknaden innan andra upptäcker dem. Och även om läget är utmanande nu finns det också ljusglimtar; Företagsparken går starkt framåt, och när det gäller makrofaktorer pekar mycket på att räntenivån kommer att sjunka under 2024 och sätta fart på transaktionsmarknaden.

Vi håller i och anpassar organisationen för att komma tillbaka starkare. Oavsett konjunkturläge och interna förändringar ska vi fortsätta göra det vi gör bäst – hitta segmenten med långsiktigt god tillväxtpotential och utveckla dem till verksamheter som får hela Sverige att leva.

Björn Rosengren
Tf VD i Fastator

Dela inlägg