Press

2014-10-31

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari – september 2014

Tredje kvartalet 2014 i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 152 261 SEK ( 149 818 SEK)
· Rörelseresultat efter avskrivningar -669 270 SEK ( -792 578 SEK)
· Rörelseresultat efter finansiella poster –883 872 SEK ( -720 022 SEK)
· Resultat per aktie vid full konvertering och teckning –0,16 SEK ( -0,01 SEK*)

Januari – september 2014 i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 456 782 SEK ( 322 283 SEK)
· Rörelseresultat efter finansiella poster -5 198 421 SEK ( -3 318 314 SEK)
· Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,96 SEK (-0,05 SEK*)

* Antalet aktier i REHACT minskades under oktober 2013 genom en omvänd split där tjugo (20) gamla aktier blev en (1) ny. Jämförelsesiffran är baserad på det antal aktier som fanns 2013-09-30, dvs före denna omvända split.

Väsentliga händelser under rapportperioden juli – september 2014

  • Registreringen av aktierna från teckningsoptionerna skedde i slutet av juli.
  • Energimyndigheten meddelar att man beviljat medel till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) för att bland annat utvärdera Dalaröprojektet och möjligheterna för att med effektivare ventilation minskas luftflöden med bibehållen komfort för att sänka energibehovet.
  • En särskild granskning av de polska bolagen iNergy och iRWN har genomförts under perioden och det har konstaterats avvikelser från vedertagen affärspraxis, avsaknad av dokumentation av planering och projektering, försenad produktutveckling, ofullständig och delvis missledande rapportering till REHACTs styrelse och ledning och avvikelser från överenskommelser och fastställda beslut.
  • Status saknas kring om och när projektet Natura Centrum kommer att genomföras och det bedöms därför inte längre sannolikt att det kommer genomföras i enlighet med den plan som tidigare kommunicerats ut.
  • Arbete med produktutveckling, marknadsföring och försäljning i REHACT AB flyttas till Sverige.
  • Bolagets tekniske chef har fått lämna sin anställning i REHACT AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga att rapportera.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Dela inlägg