Press

2014-05-08

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari – mars 2014

Första kvartalet i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 152 262 SEK (65 055)
· Rörelseresultat efter avskrivningar -1 594 338 SEK (-1 022 773)
· Rörelseresultat efter finansiella poster -1 594 256 SEK (-1 023 965)
· Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,27 SEK (-0,01*)

VD-kommentar till perioden

Vi har i början av året fått de mycket positiva signalerna att Natura Centrum nu har löst de finansieringsproblem man hade under 2013 och har meddelat att projektet skall starta under 2014. Vi ser nu att intensiva förhandlingar pågår med de olika aktörer som kommer att bli involverade i detta jätteprojekt och för vår del känner vi att det nu är mycket nära en byggstart.

REHACT står stabilt finansiellt och har nu äntligen möjligheter att anställa ytterligare personal för att på så sätt skynda på kommersialiseringen av vår teknik. Under våren har vi genomfört en mediakampanj för att öka intresset för bolaget och vi ser att den nu ger effekt både i ett ökat inflöde av intresserade kunder men även ett ökat intresse för aktien.

Vår nyanställde COO, Saeid Mirzaie, har kommit väl in i rollen och arbetar nu intensivt med projektet kring Dalarö men även de operativa steg som behövs för att lansera produkten på bredare front i Sverige och på andra marknader. Med ett referensobjekt som Natura Centrum i ryggen kommer detta arbete att underlättas väsentligt.

Vi planerar också ytterligare rekryteringar under sommaren/hösten och det är skönt att bolaget nu kan börja accellerera verksamheten. Det fortsatta året kommer i sanning att bli mycket intensivt och intressant.

Med vänlig hälsning,

Svante Bengtsson, VD REHACT

Väsentliga händelser under rapportperioden januari – mars 2014

  • REHACT väljer ROSS arkitektur och design AB för att rita den första villan i projektet på Dalarö.
  • Statliga såddinvesteraren ALMI Invest AB meddelade i februari att de sålt samtliga aktier i REHACT AB enligt de riktlinjer de har som offentlig investerare i tidiga skeden. ALMI Invest AB ägde per 2013-09-30 ca 9,67% av aktiekapitalet i REHACT och gjorde sin första investering i REHACT i september 2009.
  • I februari meddelade ägaren för det stora projektet Natura Centrum i Polen att man nu säkrat finansiering för att starta projektet. Projektets totala budget uppskattas till drygt 500 miljoner PLN, drygt 1,1 miljard kronor. Avtal beräknas skrivas mellan Natura Centrum och det polska bolag som säljer REHACTs produkter i Polen, iNergy sp. z o. o., innan hösten 2014.
  • REHACT rekryterar Saeid Mirzaie som COO i bolaget med ansvar för Dalarö-projektet samt att utveckla försäljningsorganisationen.
  • Förhandlingarna mellan ägaren till Natura Centrum och det polska bolag som säljer REHACTs produkter i Polen, iNergy sp. z o.o., pågår med hög intensitet. Parterna har för avsikt att så snart som möjligt kunna sluta ett avtal för att kunna starta det stora projektet så snart som möjligt. Projektets totala budget uppskattas till drygt 500 miljoner PLN, drygt 1,1 miljard kronor.
  • Ritningarna för villa Dalarö är nu redo och bygglovsansökan kommer inlämnas under Q2.
  • Styrelsemedlemmarna Ola Alterå, Erik Branting, Johan Gorecki och Nicole Norrestad har i april köpt aktier i REHACT. Sammanlagt köptes 100 000 aktier.
  • Årsstämma hölls den 7 april och omval skedde av samtliga sittande styrelsemedlemmar. Nyval skedde av Jerzy Hawranek.
  • Teckningsperioden för de teckningsoptioner som gavs ut hösten 2013 är mellan den 12 och 30 maj 2014.
  • VD är inbjuden att tala på ansedda Cleantech Forum i Stockholm i maj 2014. Cleantech Group är en av de mest etablerade arrangörerna av högnivåkonferenser där miljöteknikbolag möter internationella investerare.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga att rapportera.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Räkenskaper i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag Q1 2014 Q1 2013 Helår 2013
Rörelsens intäkter 152 262 65 055 472 103
Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar -1 746 600 -1 087 828 -4 841 261
Rörelseresultat -1 594 338 -1 022 773 -4 369 158
Resultat från finansiella poster 82 -1 192 -877 175
Periodens resultat -1 594 256 -1 023 965 -5 246 333
Resultat per aktie 2014-03-31 -0,37 -0,02 -1,21
Resultat per aktie efter full utspädning -0,27 -0,01 -0,88

Balansräkning i sammandrag

Balansräkning i sammandrag (kr) Not 31 mars 2014 31 mars 2013 31 december 2012
TILLGÅNGAR
  Immateriella anläggningstillgångar 2 719 340 2 202 237 2 568 977
  Materiella anläggningstillgångar 184 385 2 000 0
  Finansiella anläggningstillgångar 1 336 270 1 336 270 1 336 270
Summa anläggningstillgångar 4 239 995 3 540 507 3 905 247
  Kortfristiga fordringar 4 409 771 238 681 15 382 255
  Kassa och bank 14 764 352 9 898 637 5 916 345
Summa omsättningstillgångar 19 174 123 10 157 118 21 288 600
Summa tillgångar 23 414 117 13 697 625 25 193 847
EGET KAPITAL OCH SKULDER
  Bundet eget kapital 866 656 634 058 866 656
  Fritt eget kapital 11 337 587 2 531 728 12 931 843
Summa eget kapital 12 204 243 3 165 786 13 798 499
  Långfristiga skulder 9 927 802 9 997 824 9 927 802
  Kortfristiga skulder 1 282 072 534 015 1 467 546
Summa eget kapital och skulder 23 414 117 13 697 625 25 193 847

Noter:

Kassaflödesanalys i sammandrag

Kassaflöden Not Q1 -2014 Q1-2103 Ack. 2013 Ack. 2012 Helår 2013
Löpande verksamhet 1 9 239 680 -1 129 511 9 239 680 -1 129 511 -19 473 035
Investeringsverksamhet -356 673 -93 484 -356 673 -93 484 -523 457
Finansieringsverksamhet -35 000 55 250 -35 000 55 250 14 846 456
ÅRETS KASSAFLÖDE  8 848 007 -1 167 745 8 848 007 -1 167 745 -5 150 036
Ingående kassa 5 916 345 11 066 381 5 916 345 11 066 381 11 066 381
Utgående kassa  14 764 352 9 898 636 14 764 352 9 898 636 5 916 345

1)       De stora variationerna i kassaflödet beror till stor del på betalning av den fordran om 10 639 035 SEK som REHACT hade på Mangold Fondkommission AB per 2013-12-31 avseende likvid för den genomförda emissionen. Fordran reglerades i januari 2014 och bolagets kassa har därmed tillförts ytterligare 10 639 035 SEK.

Förändring av eget kapital, perioden

Eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat
Ingående eget kapital 2014-01-01 845 323 21 333 26 085 558 -7 907 382 -5 246 333
Resultatdisposition -5 246 333 5 246 333
Nyemission
Pågående nyemission 2013 21 333 -21 333
Periodens resultat -1 594 256
Eget kapital 2014-03-31 866 656 0 26 085 558 -13 153 715 -1 594 256
Ingående eget kapital 2013-01-01 630 244 11 926 11 438 962 -4 945 262 -2 962 120
Resultatdisposition -2 962 120 2 962 120
Nyemission 200 15 800
Pågående nyemission 2012 3 614 -11 926 8 312
Periodens resultat -1 023 965
Eget kapital 2013-03-31 634 058 0 11 463 074 -7 907 382 -1 023 965

Förändring av eget kapital, ackumulerat

Eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat
Ingående eget kapital 2014-01-01 845 323 21 333 26 085 558 -7 907 382 -5 246 333
Resultatdisposition -5 246 333 5 246 333
Nyemission
Pågående nyemission 2013 21 333 -21 333
Periodens resultat -1 594 256
Eget kapital 2014-03-31 866 656 0 26 085 558 -13 153 715 -1 594 256
Ingående eget kapital 2013-01-01 630 244 11 926 11 438 962 -4 945 262 -2 962 120
Resultatdisposition -2 962 120 2 962 120
Nyemission 200 15 800
Pågående nyemission 2012 3 614 -11 926 8 312
Periodens resultat -1 023 965
Eget kapital 2013-03-31 634 058 0 11 463 074 -7 907 382 -1 023 965

Antal utstående aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Aktier Not 2014-03-31 2013-03-31 GenomsnittQ1 – 2014 Genomsnitt
Q1 – 2013
2013-12-31
Registrerade serie A 1 423 906 8 478 117 423 906 8 478 117 423 906
Registrerade serie B 1 3 933 787 54 927 707    3 881 886    54 841 525    3 802 709   
Summa registrerade aktier 1 4 357 693 54 927 707 4 305 792 54 841 525 4 226 615
Konvertibler 2012/2016 (serie B) 1 437 649 9 168 000 454 670 9 157 333 458 400
Teckningsgsoptioner 2013/2014 (serie B) 1 1 159 989 1 159 989 1 159 989
Summa aktier vid full konvertering och teckning 1 4 795 342 54 927 707 4 760 462 54 841 525 4 685 015

1)       I oktober 2013 genomfördes en sammanslagning av aktier där tjugo (20) gamla aktier av respektive serie omvandlades till en (1) ny aktie av respektive serie.

Ägarförteckning per 2014-03-31

Ägare (inklusive bolag) Aktier av serie A Aktier av serie B Kapitalandel Röstandel
Jerzy Hawranek 155 750 775 000 20,93% 27,93%
Svante Bengtsson 208 551 576 177 17,65% 31,87%
Avanza Pension 0 260 000 5,85% 3,11%
Staffan Mastling 25 000 160 800 4,18% 4,92%
Sylva Bengtsson 6 450 42 523 1,10% 1,28%
Velina Adelblom 0 40 686 0,91% 0,49%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 40 165 0,90% 0,48%
Håkan Bengtsson 7 875 25 776 0,76% 1,25%
Morgan Dandelius 0 32 062 0,72% 0,38%
Pennonen, Alexanteri 0 25 000 0,56% 0,30%
Övriga aktieägare (ca 1 700 aktieägare) 20 280 1 955 598 44,43% 25,85%
Summa 423 906 3 933 787 100,00% 100,00%

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. När allmänna råd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Kommande rapportdatum

2014-08-15: Halvårsrapport 2014

2014-10-31: Delårsrapport Q3 – 2014

2015-02-20: Bokslutskommuniké 2014

Certified Adviser

REHACTs certified adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50

Övrigt

Denna delårsrapport har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 7 maj 2014.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Dela inlägg