Press

2015-08-26

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari – juni 2015

Andra kvartalet 2015 i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 110 997 SEK ( 152 260 SEK)
· Rörelseresultat efter avskrivningar -2 319 717 SEK ( -2 283 085 SEK)
· Rörelseresultat efter finansiella poster -2 527 933 SEK ( -2 720 293 SEK)
· Resultat per aktie vid full konvertering och teckning –0,34 SEK ( -0,37 SEK)

Januari – juni 2015 i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 183 935 SEK ( 304 522 SEK)
· Rörelseresultat efter avskrivningar -3 517 717 SEK ( -3 877 423 SEK)
· Rörelseresultat efter finansiella poster -3 896 248 SEK ( -4 314 549 SEK)
· Resultat per aktie vid full konvertering och teckning –0,52 SEK ( -0,58 SEK)

VD-kommentar till perioden

Det andra kvartalet har präglats av strategiskt arbete och förhandlingar kring strukturaffärer i syfte att ge bolaget bättre möjlighet till värdeökning för aktieägarna. Det omvända förvärvet av Aktiebolaget Fastator är genomgripande för REHACT och bolagets huvudsakliga verksamhet ändras inom kort till en ny och intressant nisch inom fastighetssektorn. Aktiebolaget Fastator verkar inte som ett traditionellt fastighetsbolag utan som ett fastighetsinvestmentbolag. Istället för att i huvudsak köpa fastigheter eller hela bestånd investerar man genom att köpa minoritetsposter i andra fastighetsbolag. Inte sällan investerar Fastator i bolag som idag inte finns på börsen och som därmed är oåtkomliga för vanliga privatpersoner. Man skjuter sedan till expertis, affärsnätverk och erfarenhet för att förädla investeringen och när tiden är mogen avyttrar man sitt innehav för att gå vidare till nästa investering. Konceptet har vad jag kan bedöma varit mycket framgångsrikt och man har på några få år byggt upp ett bolag där det egna kapitalet i apportemissionen värderades till drygt 288 miljoner kronor.

På årsstämman den 17 juni röstades förslaget igenom med bred majoritet och jag ser med tillförsikt fram emot att vara delägare i denna nya spännande verksamhet.

Med vänlig hälsning,

Svante Norrestad Bengtsson, VD REHACT AB

Väsentliga händelser under rapportperioden april – juni 2015

  • REHACT genomför en riktad emission riktad till personer med nätverk i fastighetsbranschen i Sverige. Minsta investeringsbelopp är 800 000 kronor i syfte att nå strategiska och kapitalstarka investerare. Emissionskursen baseras på den officiella kursen för aktien innan beslutet med en rabatt om ca 5 procent. I emissionen tecknade sig Joakim Orthén för 2 miljoner kronor och Andreas Bonnier för 1,2 miljoner kronor. Totalt emitteras två miljoner aktier varav tvåhundratusen är röststarka A-aktier.
  • En extra bolagsstämma hålls den 22 maj 2015 för att välja ny styrelse. Stämman beslutar med röstandel som överstiger 95 procent att entlediga Jerzy Hawranek från styrelsen och ge övriga i sittande styrelse fortsatt förtroende.
  • Aktieägare som representerar ca 34 % av kapitalet och 46 % av rösterna lägger ett förslag om att årsstämman skall ges möjlighet att besluta om köp av Aktiebolaget Fastator genom en apportemission. Genom köpet av Aktiebolaget Fastator förväntas Bolaget få tillgång till en fastighetsportfölj och ett nätverk med direkt koppling till fastighetsbranschen och därmed hög trovärdighet. Vidare produktutveckling får också ytterligare möjlighet att skifta från teknikfokus till kundfokus. Samtidigt köps ett bolag som idag visar positivt resultat vilket skapar möjlighet för en större långsiktighet i verksamheten
  • Ett förvärvsavtal med aktieägarna till Aktiebolaget Fastator undertecknas den 16 juni. Aktiebolaget Fastator värderas till 288 miljoner kronor utifrån en värderingsmodell baserad på eget kapital. Förvärvet är villkorat av bolagsstämmans godkännande och betalning skall ske med maximalt 96 000 000 aktier av serie B i REHACT värderade till 3 kronor per aktie.
  • Årsstämman den 17 juni 2015 beslutar att godkänna förvärvet av Aktiebolaget Fastator. Samtliga styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet. Till ny styrelse Mats Hulth, Ulf Adelsohn, Mats Lundberg, Joachim Kuylenstierna samt Svante Norrestad Bengtsson. Stämman beslutar även om ändringar av bolagsordningen för att möjliggöra apportemissionen samt att därefter genomföra en sammanläggning av aktier där åtta (8) gamla aktier blir en (1) ny aktie.
    • Förvärvet av AB Fastator innebär en ändring av bolagets huvudinriktning och bolagen har under sommaren arbetat med att ta fram en ny bolagsbeskrivning för Börsen. Under tiden fram till denna har godkänts är REHACTs B-aktie observationslistad.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Kommande rapportdatum

2015-11-26: Delårsrapport Q3 2015

Certified Adviser

REHACTs certified adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 01 550

Övrigt

Denna delårsrapport har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 26 augusti 2015.

Dela inlägg