Press

2014-08-15

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari – juni 2014

Andra kvartalet 2014 i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 152 260 SEK (107 410 SEK)
· Rörelseresultat efter avskrivningar -2 435 345 SEK (-1 218 693 SEK)
· Rörelseresultat efter finansiella poster -2 720 293 SEK (-1 574 327 SEK)
· Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,52 SEK (-0,02*)

Januari – juni 2014 i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 304 522 SEK (172 465 SEK)
· Rörelseresultat efter finansiella poster -4 314 549 SEK (-2 598 292 SEK)
· Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,83 SEK (-0,04*)

* Antalet aktier i REHACT reducerades under oktober 2013 genom en omvänd split där tjugo (20) gamla aktier blev en (1) ny. Jämförelsesiffran är baserad på det antal aktier som fanns 2013-06-30, dvs före denna omvända split.

VD-kommentar till perioden

Andra kvartalet har kännetecknats av intensivt arbete med att vidta de åtgärder som krävs för att få bygglov för första huset i Dalaröprojektet. Projektet följer planen och det är glädjande att Haninge kommun beviljade bygglov utan några invändningar mot projektet. Inga grannar hade heller några invändningar och de samtal som förts visar på ett positivt intresse för projektet.

Det har varit min personliga övertygelse att en oberoende mätning av tekniken är mycket värdefullt för att stärka de beräkningar på energimässiga och ekonomiska fördelar som RVU har. REHACT har därför under flera år fört samtal med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och det är glädjande att det projekt vi deltar i gemensamt med flera andra aktörer nu fått stöd från Energimyndigheten. Det innebär att SP under ca tre år nu har möjlighet att följa och utvärdera RVU i den installation som förbereds på Dalarö.

För att stärka projektgruppen har REHACT anställt ytterligare en tekniker som kommer arbeta parallellt med bolagets CTO för att marknadsanpassa RVU ytterligare.

Bolagets CTO, Jerzy Hawranek, är fortfarande tungt engagerad i projektet Natura Centrum där arbetet med att få bygglov för det utökade hotellprojektet fortskrider. Eftersom projektet svällt har det krävt nya dokument från bland annat el- och vattenleverantörer vilket har gjort att bygglov ännu inte kunnat lämnas in.

Vad gäller REHACTs finansiella ställning så är den god. Teckningsoptionerna inbringade ytterligare dryga 6,5 miljoner och för Dalaröprojektet finns nu lånelöfte från Handelsbanken. Kassan är idag på över 16 miljoner kronor och bolaget har därmed den handlingsfrihet som eftersträvats under många år.

Med vänlig hälsning,

Svante Bengtsson, VD REHACT

Väsentliga händelser under rapportperioden april – juni 2014

  • Förhandlingarna mellan ägaren till Natura Centrum och det polska bolag som säljer REHACTs produkter i Polen, iNergy sp. z o.o., har resulterat i ett avtal mellan iNergy och Natura Centrum. Nu har arbetet med att lämna in ett bygglov för den första etappen påbörjats. Jerzy Hawranek har skött förhandlingarna för iNergy och REHACTs räkning. Natura Centrum skall byggas i flera etapper och initiala uppskattningar har angett att iNergys del av projektet kommer att motsvara ett ordervärde på mellan 42 – 63 miljoner kronor. Parterna arbetar nu med bygglovsansökan för det utökade hotellprojektet.
  • Ritningarna för villa Dalarö är redo och bygglovsansökan har både blivit godkänd och vunnit laga kraft.
  • Styrelsemedlemmarna Ola Alterå, Erik Branting, Johan Gorecki och Nicole Norrestad har i april köpt aktier i REHACT. Sammanlagt köptes 100 000 aktier.
  • Årsstämma hölls den 7 april och omval skedde av samtliga sittande styrelsemedlemmar. Nyval skedde av Jerzy Hawranek.
  • VD talade på ansedda Cleantech Forum i Stockholm i maj 2014. Cleantech Forum arrangerades i Stockholm av Cleantech Group i samarbete med Energimyndigheten och Stockholms stad. Cleantech Group är en av de mest etablerade arrangörerna av högnivåkonferenser där miljöteknikbolag möter internationella investerare.
  • Teckningsperioden för de teckningsoptioner som gavs ut hösten 2013 inföll mellan den 12 och 30 maj 2014 och totalt tecknades 638 230 aktier för 6 829 061 kr.
  • Lånelöfte för Dalaröprojektet har getts av Handelsbanken.
  • Registreringen av aktierna från teckningsoptionerna skedde i slutet av juli.
  • Energimyndigheten meddelar att man beviljat medel till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) för att bland annat utvärdera Dalaröprojektet och möjligheterna för att med effektivare ventilation minskas luftflöden med bibehållen komfort för att sänka energibehovet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga att rapportera.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. När allmänna råd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Kommande rapportdatum

2014-10-31: Delårsrapport Q3 – 2014

2015-02-20: Bokslutskommuniké 2014

Certified Adviser

REHACTs certified adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50

Övrigt

Denna delårsrapport har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 15 augusti 2014.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Dela inlägg