Press

2014-02-28

Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ)

Fjärde kvartalet i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 149 820 (424 215)  SEK
· Rörelseresultat efter avskrivningar -1 442 525 ( -1 080 834) SEK
· Rörelseresultat efter finansiella poster -1 928 019 (-1 139 106) SEK
· Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,32 (-0,02*) SEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 472 103 (1 053 525) SEK
· Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -4 369 158 (-2 856 984) SEK
· Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till -5 246 333 (-2 962 120) SEK
· Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,88 (-0,04*) SEK
· Likvida medel per den 31 december 2013 uppgick till 5 916 345 SEK
· Kortfristiga fordringar per den 31 december 2013 uppgick till 15 372 255 SEK varav 10 639 035 SEK på Mangold Fondkomission avseende emissionslikvid.
· Soliditet per den 31 december 2013 uppgick till 55% (28%)

HELÅR 2013

* Antalet aktier i REHACT reducerades under hösten 2013 genom en omvänd split där tjugo (20) gamla aktier blev en (1) ny. Jämförelsesiffran är baserad på det antal aktier som fanns 2012-12-31, dvs före denna omvända split.

VD-kommentar till perioden

Verksamhetsåret 2013 har åter varit ett mycket händelserikt år för REHACT och det avslutande fjärde kvartalet mer intensivt än något tidigare kvartal.

Mycket kraft har lagts på listbytet till NASDAQ OMX First North och jag anser att flytten varit framgångsrik. Omsättningen i aktien har varit väsentligt större än tidigare vilket hittils gjort det lättare att handla i aktien. Vi fick under emissionen ca 500 nya aktieägare och är därmed idag ca 1 700 aktieägare. Listbytet och emissionen innebar också att bolagets kassa stärktes med ca 17,4 miljoner kronor före emissionskostnader, pengar som kommer användas för att introducera tekniken i Sverige samt att utöka den svenska organisationen.

Att statliga ALMI Invest AB passade på att nyttja det stora intresset kring listbytet för att göra exit i REHACT var naturligt om än oannonserat. ALMI investerade i REHACT 2009 och deras uppdrag är att investera i bolag i tidiga skeden. ALMI ägde per sista september ca 9,67% av aktierna och att så många aktier kom ut på marknaden under några få månader kan tyvärr ha inverkat på kursens utveckling.

REHACT är ett utvecklingsbolag och de intäkter vi haft har hittils främst kommit från konsultuppdrag och pilotinstallationer. Jag hade räknat med att 2013 skulle bli det år då vi på allvar skulle se en omsättningstillväxt bland kommersiella kunder men tyvärr försenades denna på grund av att Natura Centrum-projektet sköt upp sin byggstart.

Vi har i år fått positiva signaler att Natura Centrum nu har löst de finansieringsproblem man hade under 2013 och jag har därför återigen goda förhoppningar om att projektet är på väg att starta under 2014. Styrelsen har också justerat lanseringsstrategin något och vi satsar nu på att få ut våra produkter genom att öppna upp den svenska marknaden.

Med vänlig hälsning,

Svante Bengtsson, VD REHACT

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2013

 • I januari meddelades att REHACT beviljats patent för den unika värmeväxlaren RVU i Japan. Patentet är en del i bolagets strategi att patentskydda produkten globalt via i nyckelländer. Tidigare patent finns bland annat i USA, Kina och Ryssland.
 • REHACT medverkade i januari i två resor till Förenade Arabemiraten och Qatar för att tillsammans med Energimyndigheten och Business Sweden fortsätta arbetet med att hitta en samarbetspartner i det expansiva området.
 • REHACTs intressebolag iRWN sp. z o. o. meddelade i februari att man erhållit positivt besked på den ansökan om EU-stöd som lämnats in i slutet av 2012. Totalt erbjuds bolaget upp till 3,6 miljoner PLN (ca 7,6 miljoner SEK) i stöd. Bidraget är avsett att gå till uppförandet av en produktionsenhet för bolagets RVU-enheter.
 • I mars samarbetade REHACT med arkitekt- och kommunikationsbyrån DETAIL GROUP kring en markanvisningstävling i Dalarö, Haninge kommun. Det är första gången ett så nära samarbete sker i Sverige och vi ser goda möjligheter till fortsatt samarbete. REHACT vann inte tävlingen men Haninge kommun valde ändå att erbjuda REHACT marken då bolagets ambition för området är högt och REHACTs miljöteknik ligger väl i linje med den typ av byggnader som kommunen vill premiera.
 • Under årsstämman i maj valdes tre nya ledamöter in och de avgående ledamöterna avtackades. Den nya styrelsen har tydligare kopplingar och erfarenhet ifrån Polen, REHACTs första marknad.
 • Det stora projektet Natura Centrum i Polen tvingades under 2013 att genomgå en omstrukturering då man inte kunnat säkerställa den nödvändiga finansiering som krävts för att starta byggprojektet som planerat. Projektets totala budget uppskattas till drygt en miljard kronor. Detta drabbade REHACT främst genom att beräknad försäljning uteblev. Även de mindre projekt i Polen som bearbetas har blivit försenade eller skjutits på framtiden pga nya krav från finansiärer. Då Polen varit den marknad som REHACT prioriterat under de senaste åren har dessa uteblivna ordrar tyvärr resulterat i utebliven omsättning för REHACT.
 • I juni besökte REHACTs VD och styrelseordförande New York för att som enda svenska bolag presentera på National Investment Banking Association (NIBA) sammankomst. I samband med presentationen blev REHACTs VD Svante Bengtsson intervjuad av aktiespararnas Wall Street-korrespondent, Bengt Göransson.
 • I juli löpte konvertibellån 2008/13 ut och i konverterades till aktier enligt ordinarie villkor. Därmed har hela konvertibellånet konverterats till aktier.
 • I augusti skrevs ett samarbetsavtal med kända arkitektfirman ROSS Arkitektur och design på. Avsikten är att främja varandras affärsmässiga utveckling genom att bland annat marknadsföra varandras produkter.
 • I september kungjordes planerna på ett listbyte till NASDAQ OMX First North. Nyheten togs emot mycket positivt med ökande omsättning i aktien som följd. REHACT valde Mangold Fondkommission som Certified Advisor och rådgivare för denna transaktion.
 • I september blev REHACT medlemmar i Sweden American Green Alliance, ett nätverk som startades av förre näringsminister Maud Olofsson och förre amerikanske ambassadören Mathew Barzun i syfte att underlätta teknikexport mellan Sverige och USA.
 • På extra bolagsstämma i oktober valdes förre stadssekreterare Ola Alterå in i styrelsen för REHACT. Extrastämman beslutade också kring den sammanläggning av aktier som var föreslagen där tjugo (20) gamla aktier lades samman till en (1) ny. Detta gällde både för aktier av serie A och serie B. Nytt kvotvärde för aktien är därmed 0,20 kronor.
 • I oktober tecknades avtal med Haninge kommun kring köp av sex st fastigheter avsedda för byggnation av en- eller tvåfamiljshus.
 • I oktober meddelades också att REHACT erhåller sitt tionde patent för värmeväxlaren RVU, denna gång i Kanada.
 • I november godkändes REHACT för listning på NASDAQ OMX First North och handel med aktier av serie B flyttades den 11 november till First North.
 • Under perioden 11 november – 4 december genomfördes bolagets företrädesemission med stor framgång. Emissionen tecknades till 172% och tillförde bolaget totalt 17,4 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • REHACT väljer ROSS arkitektur och design AB för att rita den första villan i projektet på Dalarö.
 • Statliga såddinvesteraren ALMI Invest AB meddelade i februari att de sålt samtliga aktier i REHACT AB enligt de riktlinjer de har som offentlig investerare i tidiga skeden. ALMI Invest AB ägde per 2013-09-30 ca 9,67% av aktiekapitalet i REHACT och gjorde sin första investering i REHACT i september 2009.
 • I februari meddelade ägaren för det stora projektet Natura Centrum i Polen att man nu säkrat finansiering för att starta projektet. Projektets totala budget uppskattas till drygt 500 miljoner PLN, drygt 1,1 miljard kronor. Avtal beräknas skrivas mellan Natura Centrum och iNergy innan hösten 2014.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga att rapportera.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013

Räkenskaper i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag Q4 2013 Q4 2012 Helår 2013 Helår 2012
Rörelsens intäkter 149 820 424 215 472 103 1 053 525
Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar -1 592 345 -1 505 049 -4 841 261 -3 910 508
Rörelseresultat -1 442 525 -1 080 834 -4 369 158 -2 856 984
Resultat från finansiella poster -485 495 -58 271 -877 175 -105 136
Periodens resultat -1 928 019 -1 139 106 -5 246 333 -2 962 120
Resultat per aktie 2013-12-31 -0,44 -0,26 -1,21 -0,68
Resultat per aktie efter full utspädning -0,32 -0,19 -0,88 -0,50

Balansräkning i sammandrag

Balansräkning i sammandrag (kr) Not 31 december 2013 31 december 2012
TILLGÅNGAR
  Immateriella anläggningstillgångar 2 568 977 2 128 977
  Materiella anläggningstillgångar 0 4 635
  Finansiella anläggningstillgångar 1 336 270 1 336 270
Summa anläggningstillgångar 3 905 247 3 469 882
  Kortfristiga fordringar 1 15 382 255 249 099
  Kassa och bank 5 916 345 11 066 381
Summa omsättningstillgångar 21 288 600 11 315 480
Summa tillgångar 25 193 847 14 785 362
EGET KAPITAL OCH SKULDER
  Bundet eget kapital 866 656 642 170
  Fritt eget kapital 12 931 843 3 531 580
Summa eget kapital 13 798 499 4 173 750
  Långfristiga skulder 9 927 802 9 949 824
  Kortfristiga skulder 1 467 546 661 786
Summa eget kapital och skulder 25 193 847 14 785 362

Noter:

1)       I kortfristiga fordringar ingår bland annat en fordran om totalt 10 639 035 SEK på Mangold Fondkomission avseende emissionslikvid. Denna fordran reglerades till fullo efter årsskiftet.

Kassaflödesanalys i sammandrag

Kassaflöden Not Helår 2013 Helår 2012
Löpande verksamhet 1 -19 473 035 -2 645 500
Investeringsverksamhet -523 457 -390 384
Finansieringsverksamhet 14 846 456 11 406 126
ÅRETS KASSAFLÖDE  1 -5 150 036 8 370 242 
Ingående kassa 11 066 381 2 696 139
Utgående kassa  1 5 916 345 11 066 381 

1)       Kassaflödet påverkas starkt negativt av den på balansdagen obetalda fordran om 10 639 035 SEK som REHACT hade på Mangold Fondkommission AB avseende likvid för den genomförda emissionen. Fordran reglerades i januari 2014 och bolagets kassa har därmed tillförts ytterligare 10 639 035 SEK utöver vad som framgår av denna uppställning.

Förändring av eget kapital, helår

Eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat
Ingående eget kapital 2012-01-01 564 204 2 889 257 6 303 921 -2 724 383 -2 220 879
Resultatdisposition -2 220 879 2 220 879
Pågående nyemission 2011 28 040 -2 889 257 2 861 217
Nyemission 38 000 2 273 825
Pågående nyemission 2012 11 926
Årets resultat -2 962 120
Eget kapital 2012-12-31 630 244 11 926 11 438 962 -4 945 262 -2 962 120
Ingående eget kapital 2013-01-01 630 244 11 926 11 438 962 -4 945 262 -2 962 120
Resultatdisposition -2 962 120 2 962 120
Pågående nyemission 2012 3 614 -11 926 8 312
Nyemission 211 465 13 059 627
Pågående nyemission 2013 21 333 1 578 657
Årets resultat -5 246 333
Eget kapital 2013-12-31 845 323 21 333 26 085 558 -7 907 382 -5 246 333

Förändring av eget kapital, perioden

Eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Ingående eget kapital 2012-10-01 592 244 0 9 165 304 -4 945 262 -1 823 014
Nyemission 38 000 2 273 825
Pågående nyemission 11 926
Periodens resultat -1 139 106
Utgående eget kapital 2012-12-31 630 244 11 926 11 438 962 -4 945 262 -2 962 120
Ingående eget kapital 2013-10-01 633 858 0 11 447 274 -7 907 382 -3 318 314
Nyemission 211 465 13 059 627
Pågående nyemission 21 333 1 578 657
Periodens resultat -1 928 019 
Utgående eget kapital 2013-12-31 845 323 21 333 26 085 558 -7 907 382 -5 246 333

Antal utstående aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Per 2013-12-31 Serie A Serie B
Registrerade 423 906 3 802 709
Under registrering 106 666
Delsumma 423 906 3 909 375
Konvertibler 2012/16 458 400
Teckningsoptioner 2014 1 159 989
Delsumma 0 1 618 389
Summa aktier vid full konvertering och teckning 423 906 5 527 764
Genomsnittligt antal aktier under perioden oktober – december 2013 423 906 2 875 220
Genomsnittligt antal aktier under året 424 033 2 778 743

Ägarförteckning per 2013-12-31

Namn Aktier av serie A Aktier av serie B Kapitalandel Röstandel
Jerzy Hawranek 155 750 775 000 21,48% 28,63%
Svante Bengtsson 208 551 552 577 17,56% 32,38%
Staffan Mastling 25 000 178 733 4,70% 5,26%
ALMI Invest AB / Innovationsbron AB 0 179 558 4,14% 2,20%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 0 136 051 3,14% 1,67%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 58 506 1,35% 0,72%
Håkan Bengtsson 7 875 42 776 1,17% 1,49%
Sylva Bengtsson 6 450 42 523 1,13% 1,31%
Övriga aktieägare (ca 1 700 aktieägare) 20 280 1 943 651 45,32% 26,34%
Summa 423 906 3 909 375 100,00% 100,00%

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. När allmänna råd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 

Fullständig årsredovisning

Fullständig årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för allmänheten på företagets adress Norrtullsgatan 6, 6tr, senast tre veckor före ordinarie årsstämma. Årsredovisningen kommer även att publiceras på bolagets hemsida, www.rehact.se.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 7 april maj kl 10.00. Kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämman på bolagets hemsida. Föranmälan och ägarregistrering krävs enligt bolagsordningens stadgar.

Kommande rapportdatum

2014-05-07: Delårsrapport Q1 – 2014

2014-08-15: Halvårsrapport 2014

2014-10-31: Delårsrapport Q3 – 2014

2015-02-20: Bokslutskommuniké 2014

Certified Adviser

REHACTs certified adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50

Övrigt

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 28 februari 2014.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Dela inlägg