Press

2015-02-04

Avtal träffat kring försäljning av REHACTs andelar i iRWN sp. z o.o.

REHACT har i måndags träffat ett avtal kring försäljning av REHACTs andelar i det polska bolaget iRWN sp. z o.o.. REHACT äger idag en minoritetsandel på 27 procent i iRWN sp. z o.o. och väljer nu att sälja denna för att underlätta investeringar från andra aktörer.

I december 2010 grundade REHACT det polska bolaget iRWN sp. z o.o. tillsammans med två polska intressenter. Målsättningen med investeringen i iRWN var att bolaget skulle ge REHACT möjlighet till effektiv produktion av RVU i Polen. Under 2012 beviljades iRWN EU-medel i storleksordningen 7 miljoner SEK för att uppföra en produktionsanläggning. Anläggningen ska dels kunna tillverka RVU och dels fungera som demonstrationsanläggning för Rehact Energy System. Under 2013 lade REHACT en förhandsbeställning hos iRWN på RVU-enheter och betalade samtidigt ett förskott på drygt 3 miljoner SEK.

iRWN har dock hittills inte kunnat ordna den matchande finansiering som krävs för att utnyttja EU-bidraget. iRWNs störste ägare, det polska företaget iNergy sp. z o.o. har inte haft möjlighet att bidra med kapital och REHACT har inte ensamt velat riskera mer kapital i den polska verksamheten.

Sedan en tid tillbaka har därför REHACT förhandlat med en möjlig köpare, bolaget LARDON sp. z o.o., baserad i Warszawa. LARDON ingår enligt uppgift från ledningen i bolaget i ett större nätverk av företag som på olika sätt kommer att engageras i köpet och driften av iRWN.

LARDON har förklarat sig intresserade av att dels köpa REHACTs andelar i iRWN kontant och dels ordna en följdinvestering i iRWN så att EU-bidraget kan nyttjas. LARDON är också intresserade av att som licenstagare fortsätta satsningen på RVU samt har sagt att man räknar med att iRWN kommer kunna återbetala det av REHACT inbetalda förskottet på drygt 3 miljoner SEK inom två års tid.

REHACT och LARDON träffade därför i måndags ett avtal kring försäljning av REHACTs andelar i iRWN till LARDON. Köparna skall erlägga köpeskillingen innan utgången av februari och först då kommer andelarna i iRWN skrivas över. Att köpeskillingen inte erläggs omedelbart beror på att LARDON önskar att bli majoritetsägare i iRWN och att man därför vill träffa en överenskommelse även med iRWNs nuvarande huvudägare, iNergy sp. z o.o., kring detta samt kring förutsättningarna för att iRWN ska kunna tillföras kapital för att genomföra EU-projektet.

-Avtalet är ett steg för att avveckla REHACTs direkta ägande i Polen. Det ger möjlighet till en Win-win då REHACT får en möjlighet att återvinna en väsentlig del av det kapital som satsats i Polen samtidigt som vi får en ny intressent som vill satsa kapital i produktion och försäljning av RVU. Det var iNergys ledning som presenterade LARDON som möjlig köpare av REHACTs andelar och jag hoppas att LARDON och iNergy nu så snabbt som möjligt kan nå en överenskommelse så att iRWN kan få den investering och de ägare som bolaget behöver för att kunna utvecklas, säger Svante Norrestad Bengtsson, VD på REHACT.

För ytterligare information:

Svante Norrestad Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg