Ändring av förslag vid extra bolagsstämma

2019-12-12

Ändring av förslag vid extra bolagsstämma

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) styrelse har beslutat att punkten 7 c) på dagordningen för bolagets extra bolagsstämma den 19 december 2019 stryks från dagordningen. Punkten avser förvärv av aktier i Studentbostäder i Sverige AB från Offentliga Hus i Norden AB. 

Fastators styrelse har vidare beslutat justera förslaget under punkt 8 på  dagordningen för bolagsstämman enligt följande. Punkten avser godkännande av ovillkorat aktieägartillskott. Justeringen innebär att det föreslås att aktieägartillskottet görs i form av ett ovillkorat aktieägartillskott i sin helhet med ett kontant belopp till Nordact om 604 MSEK och att en förutsättning för att beslutet ska kunna fattas är att aktieägarna godkänt beslut 7 a-b) (godkännande av fastighetsöverlåtelser och förvärv förutom den strukna punkten enligt ovan). Tillskottets sammanlagda belopp är oförändrat.

Bakgrunden till justeringen är att Fastator och och dess innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) gemensamt beslutat att Fastator inte förvärvar Offentliga Hus aktieinnehav i Studentbostäder i Sverige AB, enligt vad som offentliggjorts genom ett separat pressmeddelande.

Stockholm i december 2019

Aktiebolaget Fastator (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 14:45 CEST.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg