Press

2016-11-25

Delårsrapport januari – september 2016

Kvartalet juli – september

Periodens resultat                                             11,0 MSEK (22,2)
Resultat per aktie efter utspädning                    0,78 kr (1,85)
Avkastning på eget kapital                                 2,1% (6,1)
Substansvärde                                                   –
Substansvärde per aktie efter utspädning         –

Delårsperioden januari – september

Periodens resultat                                              82,9 MSEK (59,1)
Resultat per aktie efter utspädning                    5,91 kr (4,92) 
Avkastning på eget kapital                                 22,7% (24,3)
Substansvärde                                                   521,0 MSEK (384,5)
Substansvärde per aktie efter utspädning         37,02 kr (29,86)


STÄRKT KAPITALBAS OCH FLER FÖRVÄRV

Under årets tredje kvartal har Fastator genomfört ett antal betydelsefulla förvärv. Vi har också framgångsrikt stärkt vår kapitalbas genom en obligationsemission om 250 MSEK. Samtidigt har våra befintliga innehav utvecklats positivt och vi kan med glädje konstatera att substansvärdet har ökat även det här kvartalet, med 12 MSEK.

I början av kvartalet förvärvade Fastator ett bolag inom student- och temporärboenden i ett antal snabbväxande högskolestäder i sydvästra Sverige. Vi genomförde också ett förvärv av förvaltningsbolaget Nordic PM, främst i syfte att framöver kunna erbjuda alla bolag inom Fastatorsfären en prisvärd teknisk och ekonomisk förvaltningstjänst. Båda förvärven innebär att vi nu expanderar portföljen till nya sektormässiga och geografiska delområden med tillväxtpotential på fastighetsmarknaden.

Genom obligationsemissionen i september står vi nu väl rustade för att ytterligare öka vår förvärvstakt framöver. Under kommande period är det vår ambition att fortsätta att stärka vår innehavsportfölj.

Daniel Hummel, VD Fastator
Stockholm den 25 november 2016

Fastators rapport för tredje kvartalet 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se och publiceras på svenska och engelska.


För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ) , tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg