Press

2017-05-19

Delårsrapport januari – mars 2017

Kvartalet januari – mars

Periodens resultat                                         20,5 MSEK (35,0)
Resultat per aktie efter utspädning               1,47 kr (2,49)
Avkastning på eget kapital                            15,0 % (19,6)
Substansvärde                                              550,1 MSEK (472,5)
Substansvärde per aktie efter utspädning    39,23 (33,57)

FASTATORS AFFÄRSMODELL VINNER MARK

Fastators blygsamma resultat för det första kvartalet 2017, 20,5 MSEK (35,0), är ett resultat av höstens aktiviteter, där vårt fokus till stor del låg på kapitalanskaffning. Bland annat emitterade vi i oktober ett treårigt obligationslån med ett totalt rambelopp om 500 MSEK. Trots ett lägre resultat än motsvarande jämförelsekvartal är resultatet bättre än de två föregående perioderna och jag kan konstatera att vårt substansvärde ökade till 550,1 MSEK under perioden (472,5), motsvarande 39,23 kr per aktie (33,57).

Under de senaste månaderna har vi också kunnat se hur flera onoterade bolag anammat vår affärsidé att verka som ett investmentbolag nischat mot fastighetssektorn. Det är en utveckling som vi välkomnar och ser som ett hjälpmedel för att kommunicera vår affärsmodell till den breda marknaden.

Sedan årsskiftet har ytterligare drygt 100 MSEK av obligationen placerats i Offentliga Hus-koncernen och bolaget har därmed kunnat slutföra två intressanta förvärv, ett antal skolfastigheter i norra Sverige och ett antal vårdfastigheter i södra Sverige. Framöver kommer vi att sätta mer kapital i arbete. Jag ser fram emot att berätta mer om detta i nästa kvartalsrapport!

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator
Stockholm den 19 maj 2017

 

Fastators rapport för första kvartalet 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ) , tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg