Delårsrapport januari – juni 2021

2021-08-18

Delårsrapport januari – juni 2021

Kvartalet april – juni

Omsättning, MSEK 78,8 (70,2)
Periodens resultat, MSEK 3,9 (108,2)
Avkastning på eget kapital, % 0,2 (7,7)
Soliditet, % 36,3 (43,7)
Substansvärde, MSEK 1 679,1 (1 540,2)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 21,8 (21,4)

KOMMENTAR FRÅN VD

Fokus på tillväxt

Årets andra kvartal har varit en intensiv period för våra innehavsbolag och trots fortsatt Coronapandemi har bolagen över lag skapat tillväxt. Sammantaget har Fastators balansräkning ökat med 30 procent sedan årsskiftet. Vårt innehavsbolag Studentbostäder i Norden har genomfört en geografisk expansion och tagit steget ut i Norden genom förvärv av fastigheter i Köpenhamn för 1,6 MDSEK. Företagsparkens tillväxt och geografiska expansion fortsätter och under perioden har bolaget förvärvat 12 nya fastigheter och har nu ett totalt fastighetsvärde om 1,25 MDSEK. Nordic PM har förvärvat Facility Management bolaget Nativus och har därmed stärkt sitt erbjudande över hela landet. Avslutningsvis har Point Properties lanserat visionen om en fjärde fastighet i Karlskoga. Den nya fastigheten kommer bli en ny stadsdel i staden och nyheten mottogs mycket väl av allmänhet och politiker.

I april bildade Fastator ett JV-bolag tillsammans med Broadgate Asset Management. Det nya bolaget har fått namnet Abamco. Syftet med bolaget är att i högt tempo finna lönsamma affärer, förvärva fastigheter och fastighetsbestånd som efter renodling och utveckling passar in i Fastators innehavsbolag.

I maj hölls årsstämma i Fastator. Stämman biföll förslagen att dela ut 0,65 SEK per aktie till aktieägarna samt att införa ett incitamentsprogram. Vidare bifölls valberedningens förslag om omval av samtliga styrelseledamöter.

Under maj månad emitterade Fastator även icke-säkerställda obligationer om 200 MSEK där ramverket om 700 MSEK därmed är fullt utnyttjat. Det nya kapitalet kommer att användas för fortsatta förvärv och upprätthållande av vår höga tillväxttakt.

Som investmentbolag skapar vi värde genom att starta, utveckla och driva bolag inom lönsamma fastighetsrelaterade segment. Det är en affärsidé som ger oss utrymme att se nya möjligheter, agera snabbt och samtidigt ha ögonen mot ett långsiktigt värdeskapande. Den gångna perioden är ett utmärkt exempel på hur vi fokuserar vårt arbete på att ständigt
skapa större värden tillsammans med våra innehavsbolag.

Fastator är ett investmentbolag med en differentierad portfölj inom olika fastighetssegment. Genom våra investeringar i bland annat studentbostäder, bostäder, industrifastigheter och fastighetsförvaltning sprider vi riskerna. När osäkerheten på marknaden nu börjar minska så ser vi att aktiviteten återigen börjar ta fart och vi står redo att agera. Vi ser med tillförsikt fram emot höstens fortsatta värdeskapande!

Knut Pousette, VD Fastator

Fastators rapport för Q2 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/

Dela inlägg