Press

2016-08-17

Delårsrapport januari – juni 2016

Kvartalet april – juni

Periodens resultat                                                        36,9 MSEK (2,9)
Resultat per aktie efter utspädning                              2,63 kr (0,24)
Avkastning på eget kapital                                           7,5% (0,8)
Substansvärde                                                             
Substansvärde per aktie efter utspädning                   

Delårsperioden januari – juni

Periodens resultat                                                        71,9 MSEK (36,9)
Resultat per aktie efter utspädning                              5,12 kr (3,07)
Avkastning på eget kapital                                           26,6% (21,0)
Substansvärde                                                             509,4 MSEK (349,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning                   36,20 kr (29,13)

FRAMGÅNGSRIKA AFFÄRER OCH STARK VÄRDEUTVECKLING

Årets andra kvartal har präglats av framgångsrika affärer med ett starkt finansiellt resultat som följd. I kombination med en i övrigt god utveckling i våra innehav är det med glädje vi kan konstatera att Fastators substansvärde under kvartalet har ökat med 36,9 MSEK vilket motsvarar kvartalets resultat om 36,9 MSEK (2,9).

Vi har under det andra kvartalet genomfört två större försäljningar – dels avyttringen av ett antal fastigheter i intressebolaget Konland AB, dels försäljningen av Fastators sista direktägda fastigheter i Åstorp. Avyttringen av fastighetsinnehavet i Åstorp innebär också att bolagets likviditet har stärkts, vilket ger oss möjlighet att göra fler investeringar framöver. 

Under kommande kvartal är det även vår ambition att erbjuda marknaden obligationer för att ytterligare stärka kapitalbasen för fler bolagsförvärv och högre aktivitet på marknaden.

Daniel Hummel, VD Fastator
Stockholm den 17 augusti 2016

Fastators rapport för andra kvartalet 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se och publiceras på svenska och engelska.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+46 (0)70 339 99 99


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2016 kl. 07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg