Press

2017-08-18

Delårsrapport april – juni 2017

Kvartalet april – juni

Periodens resultat                                         7,3 MSEK (36,9)
Resultat per aktie efter utspädning               0,52 kr (2,63)
Avkastning på eget kapital                            1,4 % (7,5)
Substansvärde                                              557,3 MSEK (509,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning     39,75 (36,2)

KOMMENTAR FRÅN VD

Nu ökar vi tillväxttakten i våra innehav

Det senaste kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med våra intressebolag. I juni kunde vi offentliggöra att Fastators största innehav Offentliga Hus just nu förbereds inför en framtida börsnotering, ett mål som beräknas kunna nås inom 12 – 18 månader. Offentliga Hus grundades 2011 och var då en pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter i Sverige. Sedan dess har marknaden fullkomligt exploderat – mellan 2009 och 2014 ökade värdet av försäljningar av samhällsfastigheter från 500 miljoner till 17 miljarder kronor – och Offentliga Hus har stadigt fortsatt att växa, till stor del tack vare en mycket kompetent och erfaren styrelse.

Idag äger Offentliga Hus fastigheter till ett värde av 1,82 miljarder kronor. Framöver är ambitionen att fortsätta öka tillväxttakten för att i samband med en börsnotering nå en balansomslutning om cirka 6 – 7 miljarder kronor. Med Offentliga Hus nye VD Lars Holm vid rodret är jag övertygad om förutsättningarna är goda för att målet nås. Som ägare har vi på Fastator haft en aktiv roll i strategiarbetet och jag ser framemot att följa Offentliga Hus utveckling mot en börsintroduktion!

Resultatet för det andra kvartalet 2017 blev 7,3 MSEK (36,9), vilket stämmer väl med att vi under kvartalet fokuserat vårt arbete på strategiskt värdeskapande snarare än enskilda transaktioner. Substansvärdet ökade något under kvartalet och uppgick till 557,3 MSEK (509,4), motsvarande 39,75 SEK per aktie (36,20)

I Fastators årsredovisning för 2016 belyste jag riskerna med en fastighetsmarknad med ett överutbud av bostäder som är felprissatta i förhållande till konsumenternas verkliga ekonomiska möjligheter. Jag kan konstatera att min oro när det gäller det rekordstora bostadsbyggandet i Sverige – och övertron på framtida värdeutvecklingar – har förstärkts. För Fastator ligger därför inriktningen för vår innehavsportfölj fast – vi har en stark tilltro till samhällsfastigheter, tjänstebolag och nischade innehav i regioner med ett starkt entreprenörsklimat. Den investering som Fastator har inom bostadsutveckling, genom det hälftenägda innehavsbolaget Genova- Fastator, ligger i Nacka som är en av de kommuner som växer snabbast i Stockholms län. Per den sista juni 2017 värderades Fastators andel av GenovaFastator till 153,2 MSEK.

Den senaste tiden har vi sett en tendens att storägare i fastighetsrelaterade bolag köper upp sig på aktier. Jag får ibland frågan varför jag som en av huvudägarna i Fastator inte också passar på att öka mitt innehav, nu då aktien är lågt värderad i förhållande till substansvärdet. Förklaringen är enkel: även om jag skulle vilja så är jag i nuläget förhindrad att köpa en enda aktie till utan att lägga bud på hela bolaget. Bakgrunden är de budpliktsregler som Fastator lever under sedan 2015, som begränsar huvudägarnas handel med aktien.

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator
Stockholm den 18 augusti 2017

Fastators rapport för andra kvartalet 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ) , tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg