Press

2018-02-23

Bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober – december
Periodens resultat                                           23,2 MSEK (8,4)
Resultat per aktie efter utspädning                  1,62 kr (0,6)
Avkastning på eget kapital                               4,1% (1,6)
Substansvärde                                                 581,8 MSEK (529,3)
Substansvärde per aktie efter utspädning        41,49 kr (37,75)

Perioden januari – december

Periodens resultat                                            53,7 MSEK (91,3)
Resultat per aktie efter utspädning                   3,79 kr (6,50) 
Avkastning på eget kapital                                9,6% (18,9)
Substansvärde                                                  581,8 MSEK (529,3)
Substansvärde per aktie efter utspädning        41,49 kr (37,75)

KOMMENTAR FRÅN VD

Stark avslutning på ett stabilt år

Under året har vi använt vår kompetens för att hjälpa våra innehavsbolag att växa vidare. Som exempel sattes Offentliga Hus målsättning till att tredubbla bolagets fastighetsinnehav. Under hösten har Fastator arbetat intensivt för att uppnå detta tillväxtmål. Ett första steg togs under december 2017 när Offentliga Hus framgångsrikt emitterade ett obligationslån om 400 miljoner kronor i en övertecknad emission. Det följdes direkt av ytterligare fastighetsförvärv, från statliga Svevia och privata fastighetsägare, till ett underliggande fastighetsvärde om 828 miljoner kronor. Tillträde sker i slutet av första kvartalet 2018 och jag ser mycket goda utvecklingsmöjligheter i dessa förvärv, både på kort och lång sikt. Fastator kommer självklart spela en aktiv roll vid värdeskapandet i denna nya portfölj.

De innehavsbolag Fastator idag arbetar med bjuder på en intressant mix av samhällsfastigheter, industrifastigheter och digitala lösningar för framtiden. Stabil tillväxt med stabila kassaflöden i kombination med digitala initiativ leder vägen mot framtiden. Vår styrka som investmentbolag inom fastighetssektorn är just möjligheten att kunna ändra om i mixen av innehav utifrån aktuella marknadsförutsättningar, för att på bästa sätt leverera avkastning till våra aktieägare.

Vi avslutade 2017 starkt och kommer öka tempot ytterligare under 2018!

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator

Stockholm den 23 februari 2018

Fastators bokslutskommuniké för 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, vice VD och CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 07.00.

OM AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

Dela inlägg