Bokslutskommuniké 2018

2019-02-21

Bokslutskommuniké 2018

Kvartalet september – december

Periodens resultat                                            79,6 MSEK (21,0)
Resultat per aktie efter utspädning                  5,60 kr (1,5)
Avkastning på eget kapital                               9,2 % (4,1)
Substansvärde                                                 901,5 MSEK (580,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning        64,3 kr (41,4)

Perioden januari – december

Periodens resultat                                         321,5 MSEK (51,5)
Resultat per aktie efter utspädning               22,7 kr (3,7)
Avkastning på eget kapital                            43,4 % (9,3)
Substansvärde                                              901,5 MSEK (580,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning     64,3 kr (41,4)

KOMMENTAR FRÅN VD

Planekonomi…

Att sammanfatta 2018 är ett rent nöje. Fastator går urstarkt och helt enligt plan där ökat substansvärde är ett av många kvitton på vår framgång.

Substansvärdet har under kalenderåret ökat med 55% från 580,0 MSEK till 901,5 MSEK, vilket ger ett substansvärde per aktie om 64,3 kr. Ett gott kvitto på vårt arbete. Ett annat är att vi under hösten omstrukturerade och förnyade vår obligation. Ett kvitto som visar både på stort intresse och tro på Fastator samt ger en förstärkt kassa för nya investeringar.

Även teamet på Fastator fick en rejäl förstärkning med ytterligare ett par skarpa knivar i lådan. Rekryteringen av Christoffer Strömbäck som ny CFO (tillträdde januari 2019) och Émile Sohier som transaktionsansvarig, båda med gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen, kan ses både som ett sätt att säkra Fastators höga tillväxttakt och som en förberedelse för vårt framtida byte av börslista.

Vårt största portföljbolag Offentliga Hus går från klarhet till klarhet. Även här trimmade VD Lars Holm in en ny organisation och fick rejäl vind i seglen med en värdetillväxt om 677 MSEK under kalenderåret. Med god fart fortsätter nu Offentliga Hus att bygga upp fastighetsvärdet med målet att börsnoteras.

Med Industrisamhället (tidigare Portvakten Fastigheter AB) gick vi från 50%-delägande till 100%. Industrisamhället är ett snabbväxande fastighetsbolag, helt inriktat på så kallade stadsnära industriområden. Just de områden där en stor del av svensk välfärd skapas av små och medelstora företag. Med fullt ägande i Industrisamhället kan vi nu fokusera och sikta på en geografisk expansion och ta en större del av en marknad som innebär både god tillväxt och stabilitet, tack vare dessa områdens många olika verksamheter.

Nordic PM är något av en strategisk hörnsten för Fastator och våra innehavsbolag. Som förvaltningsbolag med verksamhet över hela Sverige sköts alla fastigheter inom Fastator-sfären av Nordic PM, där bolaget visar god tillväxt både via våra innehavsbolag och av egen kraft.

Under året har vi dessutom påbörjat ett mer aktivt marknadsarbete med att stärka respektive bolags varumärke, även här med ett långsiktigt perspektiv. Siffror må säga mycket, men att vara mer välkänd, omtyckt och skapa rätt magkänsla hos kunder är också något som levererar på sista raden.

Så nu ser jag fram emot ett 2019 där Fastator ska leverera för såväl huvud som mage!

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator

Stockholm den 21 februari 2019

Fastators rapport för fjärde kvartalet 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, vice VD 
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se.

Dela inlägg