Press

2018-10-22

AB Fastator löser in samtliga utestående obligationer med förfall 2019

AB Fastator (publ) (”Fastator”) skickar underrättelse till innehavare av Fastators företagsobligationslån 2016/2019 med ISIN: SE0008405831 (”Obligationerna”) om att Fastator utnyttjar optionen att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer. Underrättelsen skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken per den 22 oktober 2018.

Datum för förtida inlösen är bestämt till den 16 november 2018 och avstämningsdag för förtidsinlösen kommer att vara den 9 november 2018. De utstående Obligationerna kommer i enlighet med villkoren för Obligationerna att lösas in till ett pris om 102,55 procent av nominellt belopp (d.v.s. SEK 1.025.500 per Obligation) jämte upplupen ränta. I samband med inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Fastators värdepapper.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober kl 09.00 CET.

Dela inlägg