AB FASTATOR HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT YTTERLIGARE SENIORA SÄKERSTÄLLDA FÖRETAGSOBLIGATIONER OM 200 MKR

2019-03-06

AB FASTATOR HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT YTTERLIGARE SENIORA SÄKERSTÄLLDA FÖRETAGSOBLIGATIONER OM 200 MKR

AB Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under sitt utestående obligationsprogram 2018/2021. 

Fastator emitterade den 26 oktober 2018 ett säkerställt obligationslån om 350 mkr inom ett rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0011762129). Målsättningen i denna tap issue var att emittera ytterligare obligationer för 100 mkr. Tack vare en mycket stark efterfrågan under book building har Fastator beslutat att emittera ytterligare obligationer om totalt 200 mkr under obligationslånets befintliga rambelopp, vilket innebär att den totala utestående volymen efter emissionen uppgår till 550 mkr. De nya företagsobligationerna har emitterats till en kurs om 100% av nominellt belopp.

De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Fastator kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50% och har slutligt förfall i oktober 2021. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 10 bankdagar från emissionsdatumet.

Emissionslikviden avses användasi bolagets löpande verksamhet, inklusive fastighetsförvärv och investeringar i intressebolag och fastighetsrelaterade tillgångar i enlighet med obligationsvillkoren.

I samband med obligationsemissionen så har Fastator beslutat att justera obligationsvillkoren till förmån för obligationsinnehavarna genom att tillförsäkra att panten över aktierna i dotterbolaget Vivskä inte kan släppas under obligationsvillkorens s.k. säkerhetstest. Ändringen är avstämd och godkänd av Agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ). Separat underrättelse om uppdateringen av villkoren skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av obligationerna enligt skuldboken per den 6 mars 2019. 

Pareto Securities AB (Coordinator & Joint Bookrunner) och Swedbank AB (publ) (Joint Bookrunner) har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

Obligationslånet placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog drygt 40 investerare i emissionen

För mer information, vänligen kontakta: 

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+
46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019 kl. 14.45 CET. 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg