Delårsrapport Q2 2016

17 augusti 2016

Kvartalet april – juni

 

Periodens resultat                                              36,9 MSEK (2,9)
Resultat per aktie efter utspädning                  2,63 kr (0,24)
Avkastning på eget kapital                               7,5% (0,8)
Substansvärde
Substansvärde per aktie efter utspädning

Delårsperioden januari – juni

Periodens resultat                                             71,9 MSEK (36,9)
Resultat per aktie efter utspädning                 5,12 kr (3,07)
Avkastning på eget kapital                               26,6% (21,0)
Substansvärde                                                   509,4 MSEK (349,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning      36,20 kr (29,13)

 

FRAMGÅNGSRIKA AFFÄRER OCH STARK VÄRDEUTVECKLING

Årets andra kvartal har präglats av framgångsrika affärer med ett starkt finansiellt resultat som följd. I kombination med en i övrigt god utveckling i våra innehav är det med glädje vi kan konstatera att Fastators substansvärde under kvartalet har ökat med 36,9 MSEK vilket motsvarar kvartalets resultat om 36,9 MSEK (2,9). Vi har under det andra kvartalet genomfört två större försäljningar – dels avyttringen av ett antal fastigheter i intressebolaget Konland AB, dels försäljningen av Fastators sista direktägda fastigheter i Åstorp. Avyttringen av fastighetsinnehavet i Åstorp innebär också att bolagets likviditet har stärkts, vilket ger oss möjlighet att göra fler investeringar framöver.

Under kommande kvartal är det även vår ambition att erbjuda marknaden obligationer för att ytterligare stärka kapitalbasen för fler bolagsförvärv och högre aktivitet på marknaden.

 

Daniel Hummel, VD Fastator

Stockholm den 17 augusti 2016