Delårsrapport Q1, januari – mars 2017

19 maj 2017

Kvartalet januari – mars

Periodens resultat                                              20,5 MSEK (35,0)
Resultat per aktie efter utspädning                  1,47 kr (2,49)
Avkastning på eget kapital                                15,0 % (19,6)
Substansvärde                                                    550,1 MSEK (472,5)
Substansvärde per aktie efter utspädning       39,23 (33,57)

FASTATORS AFFÄRSMODELL VINNER MARK

Fastators blygsamma resultat för det första kvartalet 2017, 20,5 MSEK (35,0), är ett resultat av höstens aktiviteter, där vårt fokus till stor del låg på kapitalanskaffning. Bland annat emitterade vi i oktober ett treårigt obligationslån med ett totalt rambelopp om 500 MSEK. Trots ett lägre resultat än motsvarande jämförelsekvartal är resultatet bättre än de två föregående perioderna och jag kan konstatera att vårt substansvärde ökade till 550,1 MSEK under perioden (472,5), motsvarande 39,23 kr per aktie (33,57).

Under de senaste månaderna har vi också kunnat se hur flera onoterade bolag anammat vår affärsidé att verka som ett investmentbolag nischat mot fastighetssektorn. Det är en utveckling som vi välkomnar och ser som ett hjälpmedel för att kommunicera vår affärsmodell till den breda marknaden.

Sedan årsskiftet har ytterligare drygt 100 MSEK av obligationen placerats i Offentliga Hus-koncernen och bolaget har därmed kunnat slutföra två intressanta förvärv, ett antal skolfastigheter i norra Sverige och ett antal vårdfastigheter i södra Sverige. Framöver kommer vi att sätta mer kapital i arbete. Jag ser fram emot att berätta mer om detta i nästa kvartalsrapport!

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator
Stockholm den 19 maj 2017